Banner_subpages
Aktuelles

Bitte Jahr wählen


24.10.2017
Rozpoczęły się prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wśród przyczyn, jakie legły u podstaw planowanych zmian, Rada Ministrów wskazuje, przede wszystkim, na potrzebę usprawnienia postępowania w sprawach cywilnych i wzmocnienia zasady koncentracji materiału procesowego.
W katalogu zmian, które, zdaniem rządu, doprowadzić mają do realizacji postulatów przyspieszenia postępowania, znalazło się ponowne wprowadzenie do Kodeks postępowania cywilnego postępowania w sprawach gospodarczych jako postępowania odrębnego, charakteryzującego się wysokim stopniem sformalizowania.

Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika również, iż projekt ma zawierać nowe rozwiązania w zapobieganiu tzw. pieniactwu, przewidując dodatkowe, nieprzewidziane dotychczas ustawą, sankcje dla osób nadużywających swych uprawnień procesowych.

Rząd planuje ponadto modyfikację, w efekcie której po uchyleniu wyroku przez sąd drugiej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, trafiać ona będzie to tego samego składu sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Zgodnie z treścią wykazu prac legislacyjnych, planowana nowelizacja doprowadzić ma także do zniesienia tzw. postępowania międzyinstancyjnego, w którym sąd I instancji bada szeroko rozumianą dopuszczalność wniesionego za jego pośrednictwem środka zaskarżenia. Po zmianie, owa wstępna kontrola pozostawiona ma zostać wyłącznie sądowi drugiej instancji.

Poszerzeniu ulec mają również dotychczasowe uprawnienia referendarzy sądowych np. poprzez upoważnienie ich do wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym. Ponadto, rozszerzony ma zostać katalog spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym.

Rząd planuje również zmiany w ustawie z dnia 18 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z zapowiedzią, podwyższone zostaną niektóre z opłat sądowych. Jednocześnie, redukcji ulegnie liczba przewidzianych ustawą opłat stałych. Opłacie, zaliczanej następnie na poczet opłaty od środka zaskarżenia, podlegać będzie również wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia, co, zgodnie z założeniami projektowanych zmian, przeciwdziałać ma nagminnemu wnioskowaniu o sporządzanie uzasadnień orzeczeń przez strony niezamierzające ich zaskarżać.

Szczegóły planowanych zmian można znaleźć w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Autor: Marcin Koper, radca prawny, Partner SPCG.