Banner_subpages
Aktuelles

Bitte Jahr wählen


08.08.2018
SPCG wygrała dla spółki z grupy Tesco spór przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie, w którym jeden z byłych franczyzobiorców przejętej przez spółkę od Geant Polska sieci franczyzowej obejmującej sklepy Leader Price, dochodził zapłaty kwoty 30 mln PLN tytułem odszkodowania za szkodę wynikającą z rozwiązania umów franczyzowych.
Kancelaria SPCG z powodzeniem reprezentowała spółkę z grupy Tesco w sporze z byłym franczyzobiorcą, prowadzącym uprzednio kilka sklepów w ramach przejętej przez spółkę od Geant Polska sieci franczyzowej Leader Price. Franczyzobiorca pozywając spółkę zarzucał między innymi, że skutkiem przejęcia przez spółkę sklepów Leader Price było wypowiedzenie mu trzech zawartych z Geant Polska umów franczyzowych przed upływem terminu ich obowiązywania. Zdaniem powoda nastąpiło to w sposób sprzeczny z postanowieniami umów franczyzowych, w wyniku czego miał ponieść szkodę w wysokości 30.000.000 PLN. Z tego tytułu franczyzobiorca domagał się zapłaty przez spółkę odszkodowania obejmującego koszty założenia i wyposażania sklepów oraz korzyści utracone w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów franczyzowych.

Orzekający w sprawie Sąd pierwszej instancji w pełni podzielił sformułowane przez kancelarię zarzuty przeciwko żądaniu pozwu wskazując, że dochodzone pozwem roszczenie jest w całości bezzasadne, a spółce nie można zasadnie przypisać odpowiedzialności odszkodowawczej za rzekome naruszenie zawartych z powodem umów franczyzowych. Ponadto Sąd orzekający podzielił zarzuty kancelarii, że roszczenie powoda jest przedawnione, a stanowisko powoda jakoby trzy kolejne wnioski o zawezwanie spółki do próby ugodowej przerwały bieg jego przedawnienia jest bezzasadne. Skutek związany z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia można wiązać jedynie z pierwszym wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. Natomiast kolejne wnioski powoda nie mogły wywołać skutku związanego z przerwaniem biegu przedawnienia takiego roszczenia, albowiem nie były one czynnościami podejmowanymi bezpośrednio w celu realizacji roszczenia, gdyż w dacie ich złożenia powód miał już świadomość tego, że spółka kwestionuje w całości sporne roszczenie. W konsekwencji dochodzone pozwem żądanie zostało w całości oddalone. Argumenty Kancelarii, podzielił również Sąd Apelacyjny w Szczecinie, który oddalił apelację powoda od wyroku Sądu pierwszej instancji.

Z ramienia SPCG, pozwana spółkę reprezentowali dr Jakub Górski, Partner; mec. Paweł Węc, Senior Associate, a w skład zespołu wchodziła również aplikantka adwokacka Aleksandra Tabor.