Banner_subpages
Kanzlei

Publikationen

Viele Juristen des SPCG-Teams sind auch wissenschaftlich tätig, u.a. als wissenschaftliche Mitarbeiter an juristischen Fakultäten führender Universitäten. Dank der auf diese Weise gesammelten Erfahrungen (analytische Fähigkeiten, tiefgründiges juristisches Denkvermögen, kritische Beurteilung der in Lehre und Rechtsprechung vertretenen Ansichten) sind wir in der Lage, unseren Mandanten den höchsten Standard der angebotenen Dienstleitungen zu gewährleisten.
Fotografiabiznesowaiwaszko128
Jacek Błachut
Rechtsanwalt
2011
Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej, Wolters Kluwer, Warszawa
2011
Współautor, Czy zagrożenie zjawiskiem przestępczości przeciwko wiarygodności dokumentów zwiększa się?, Czasopismo Prawa karnego i nauk penalnych specjalny/2011
2007
Karnoskarbowa problematyka internetowych zakładów bukmacherskich, Czasopismo Prawa karnego i nauk penalnych 2/2007
Alle Publikationen»
Fotografiabiznesowaiwaszko014
Zbigniew Ćwiąkalski
Rechtsanwalt
2013
Współautor, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Andrzej Zoll (red.), Zakamycze, Kraków
2012
Współautor, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz,. Andrzej Zoll (red.), Zakamycze, Kraków
2009
Współredaktor, Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, Wolters Kluwers, Warszawa
Alle Publikationen»
Fotografiabiznesowaiwaszko122
Sławomir Dudzik
Rechtsanwalt
2014
Współredaktor, Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
2014
Współautor. Wyznaczanie rynków produktowych w ramach kontroli koncentracji sieci sklepów wielkopowierzchniowych. W kierunku konwergencji praktyk krajowych i unijnych? Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6(3), s. 8-21 pobierz
2014
"Zgody szczególne” na dokonanie koncentracji (wybrane zagadnienia), Europejski Przegląd Sądowy
Alle Publikationen»
2013
Pozytywistyczny park jurajski, Forum Prawnicze, nr 1/2013
2013
Over-Aggregated Concepts, Adjective-Modifiers and Argumentation (wspólnie z A. Dyrdą) (;) Jaromir Savelka et al. (eds), Argumentation 2013, Brno 2013, ss. 23-40
2013
Formulating Directives, J. Jadacki (wyd), Being and Duty, Krakow
Alle Publikationen»
Fotografiabiznesowaiwaszko057
Bartłomiej Jarco
Rechtsanwalt
2010
Współautor, Prawo rzeczowe. Repetytorium, M. Araszkiewicz, D. Mróz (red.), Wolters Kluwer, Warszawa
2008
Uchylenie zagranicznego wyroku sądu polubownego a jego uznanie na terytorium Polski, Przegląd Prawa Handlowego 2/2008
2006
Współautor, Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa - Zobowiązania, K. Jasińska, A. Lejko (red.), Wolters Kluwer, Kraków
Fotografiabiznesowaiwaszko036
Agnieszka Kubala
Rechtsanwältin
2003
Czy bank może zaskarżyć orzeczenie Arbitra Bankowego?, Prawo Bankowe 4/2003
Fotografiabiznesowaiwaszko171
Marcin Myszogląd
Rechtsanwalt
2009
Czy nieznajomość prawa szkodzi? Rozważania o pouczeniach jako instytucji prawnej ograniczającej negatywne skutki nieznajomości prawa, Przegląd Sejmowy 3/2009
2007
Zasady techniki prawodawczej i ich rola w procesie tworzenia i interpretowania przepisów prawa, T. Pietrzykowski (red.), W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego, Humanitas, Sosnowiec
Fotografiabiznesowaiwaszko175
Tomasz Pietrzykowski
Rechtsanwalt
2012
Współautor, Etyka w administracji publicznej, Lexis Nexis ,Warszawa
2012
Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa, Difin, Warszawa
2011
Podstawy prawa intertemporalnego, Lexis Nexis, Warszawa
Alle Publikationen»
Fotografiabiznesowaiwaszko120
Krzysztof Płeszka
Rechtsanwalt
2010
Determinanty komunikacyjnego ujęcia dyskursu legislacyjnego, S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus (red.), Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, Kraków
2010
Wykładnia rozszerzająca, Warszawa
2010
Doktryna acte clair z perspektywy teoretycznych koncepcji wykładni, A. Choduń i S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego, Księga jubileuszowa profesora Macieja Zielińskiego, Szczecin
Alle Publikationen»
Fotografia-biznesowa-iwaszko-213p
Łukasz Przyborowski
Rechtsanwalt
2014
Potrącenie wierzytelności przez dłużnika hipotecznego – glosa do wyroku SN z 23 maja
2013 r. (IV CSK 655/12), Monitor Prawa Bankowego 4/2014
2014
Współautor, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz, J. Pisuliński (red.), LexisNexis, Warszawa
2013
Współautor, Zarys problematyki towaru niezamówionego w polskim prawie konsumenckim, A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa
Alle Publikationen»
Fotografia-biznesowa-iwaszko-101
Piotr Rodziewicz
Rechtsanwalt
2012
Arbitraż inwestycyjny w stosunkach polsko - ukraińskich, Wrocławsko - Lwowskie Zeszyty Prawnicze 3, pod red. A. Bojko, M. Marszał, Wrocław 2012 r., (artykuł w j. polskim, tłumaczenie na j. ukraiński)
2012
Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego, Wrocław 2012; Jednolite przepisy dotyczące umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawarte w projekcie tzw. instrumentu opcjonalnego a konieczność ustalenia statutu pomocniczego
2012
Czy istnieje potrzeba wprowadzenia instrumentu prawnego dotyczącego online dispute resolution (ODR) w zakresie rozstrzygania sporów wynikłych z transgranicznych transakcji handlu elektronicznego? Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych, nr 1/2012
Alle Publikationen»
Fotografia-biznesowa-iwaszko-219
Ewelina Rumak
Rechtsanwältin
2009
Współautor, Polish Leniency Programme and its Intersection with Private Enforcement of Competition Law, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2/2009
Fotografiabiznesowaiwaszko040
Tomasz Spyra
Rechtsanwalt
2013
Błędna wykładnia i niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego (w świetle teorii prawa), Państwo i Prawo 4/2013
2007
Współautor (razem z Dominiką Rogoń), Wpływ spadkobrania na bankowe stosunki umowne, cz. I. Umowa kredytu i umowa pożyczki, Prawo Bankowe 9/2007
2007
Umowa kredytu zabezpieczona przewłaszczeniem na zabezpieczenie w upadłości układowej, Przegląd Prawa Handlowego 8/2007
Alle Publikationen»
_mg_8134_pp_poprawionyp.szelenbaum
Piotr M. Szelenbaum
Rechtsanwalt

Autor. Spółka europejska jako spółka akcyjna. Akademia Parkietu dla zaawansowanych inwestorów i emitentów.
Fotografiabiznesowaiwaszko070
Paweł Węc
Rechtsanwalt
2013
Dopuszczalność stosowania bonusów (premii pieniężnych), opustów i rabatów w świetle przepisu art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2/2013

AktuellesJuristensuche


Suche nach Name