Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


20-10-2017
Kancelaria SPCG wygrała prawomocnie przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi proces prowadzony na zlecenie Socrates Investment S.A. o zapłatę kwoty ok. 3.400.000 PLN plus należne odsetki z tytułu odsetek za opóźnienie w wypłacie dywidendy należnej akcjonariuszom i byłym akcjonariuszom spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz innych spółek z grupy PGE.
Postępowanie stanowiło konsekwencję wcześniej prowadzonych postępowań o stwierdzenie nieważności uchwał walnych zgromadzeń spółek w sprawie ustalenia dnia dywidendy, których efektem było stwierdzenie nieważności zaskarżonych uchwał. Na skutek stwierdzenia nieważności tych uchwał akcjonariusze mniejszościowi odzyskali prawo do należnej im dywidendy. W obecnie prowadzonym postępowaniu spór dotyczył dwóch kwestii. Pierwszą kwestią było to, czy akcjonariuszom należą się odsetki za opóźnienie w wypłacie dywidendy za cały okres opóźnienia, tj. również za okres do dnia wydania prawomocnego wyroku o stwierdzeniu nieważności uchwały walnego zgromadzenia. Drugą kwestią było to, czy odsetki za opóźnienie należą się za okres obowiązywania zabezpieczenia w postaci ustanowionego przez sąd zakazu wykonania zaskarżonej uchwały. Obie kwestie zostały rozstrzygnięte przez sąd zgodnie ze stanowiskiem SPCG.
Postępowanie prowadzili Partnerzy SPCG - adwokat Agnieszka Soja i radca prawny Piotr Kamiński.