Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


27-03-2018
Zapraszamy do lektury drugiej części marcowego newslettera z zakresu prawa zamówień publicznych.

W styczniu 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza wydała kilkadziesiąt orzeczeń. Najwięcej z nich związanych było z zarzutami dotyczącymi rażąco niskiej ceny - te orzeczenia przedstawiliśmy w pierwszej części marcowego newslettera.

W drugiej przedstawiamy kolejne orzeczenia KIO, dotyczące m.in.:

  • zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
  • ​konieczności podjęcia przez wykonawcę współpracy z podmiotem trzecim w celu spełniania świadczenia oczekiwanego przez zamawiającego;
  • ustalenia wysokości stawki VAT w przypadku wątpliwości co do prawidłowości stawki wskazanej w ofercie;
  • wprowadzenia zamawiającego w błąd w sposób mogący wpłynąć na wynik postępowania;
  • wzywania wykonawcy do złożenia dokumentów lub wyjaśnień;
  • złożonych metod oceny ceny ofertowej;
  • możliwości unieważnienia przetargu ze względu na istotną zmianę okoliczności, powodującą że przeprowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym;
  • uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy;
  • interesu wykonawcy we wniesieniu odwołania;
  • niewykonania czynności pomimo uprzedniego uwzględnienia przez zamawiającego zarzutu odwołania.

Zapraszamy do lektury!