Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


08-10-2018
SPCG wygrała dla Tesco Polska spór w arbitrażu z byłym dostawcą dotyczący dopuszczalności stosowania w obrocie przez sieci handlowe bonusów od obrotu (premii pieniężnych).

SPCG reprezentowała sieć Tesco Polska w sporze arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan dotyczącym dopuszczalności stosowania w obrocie przez sieci handlowe bonusów od obrotu (premii pieniężnych). Były dostawca pozwał sieć Tesco o zwrot ustalonych przez strony rocznych i miesięcznych bonusów od obrotu (premii pieniężnych) w wysokości niemal 8 mln zł. Dostawca zarzucał przy tym, że tego rodzaju bonusy (premie) są pozbawione rzeczywistego ekwiwalentu i stanowią opłaty za przyjęcie towarów dostawcy do sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (tzw. opłaty półkowe). Natomiast ich pobieranie utrudnia dostawcy dostęp do rynku w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z kolei Kancelaria, reprezentując sieć handlową Tesco Polska, twierdziła, że wszelkie przyznane przez dostawcę rabaty, w tym bonusy (premie roczne) uzależnione od wartości obrotów pomiędzy stronami w danym okresie, to powszechnie spotykane w obrocie czynniki cenotwórcze, ustalane przez strony przy negocjacjach cenowych, które są elementem marży każdej ze stron. Pomniejszają one bowiem marżę dostawcy i jednocześnie powiększają marżę sieci handlowej jako kupującego. Tymczasem marża, zgodnie z wyraźnym brzmieniem przepisu art. 15 ust. 1 pkt. 4 u.z.n.k. nie stanowi opłaty za przyjęcie towarów do sprzedaży. Ponadto, uzyskanie przez odbiorcę towarów rabatów i bonusów uzależnionych od określonego poziomu obrotów w danym okresie rozliczeniowym jest całkowicie zgodne z ustalonymi w tym zakresie zwyczajami rynkowymi.

Orzekający w sprawie Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan podzielił zarzuty Tesco Polska wskazując, że bonus (premia pieniężna) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży stanowi w istocie rabat, który wchodzi w skład marży handlowej w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. W konsekwencji sąd arbitrażowy oddalił żądanie zwrotu na rzecz dostawcy bonusów od obrotu (premii rocznych) udzielonych sieci handlowej w toku współpracy.

Z ramienia SPCG sieć Tesco Polska reprezentowali mec. dr Jakub Górski i mec. Paweł Węc.