Banner_subpages
Specjalizacje

Bankowość i finanse

Bankowość i finanse należą do jednej z najważniejszych branż obsługiwanych przez SPCG. W tym zakresie SPCG współpracuje z wiodącymi bankami polskim i zagranicznymi. Głównymi obszarami usług świadczonych przez SPCG w tym zakresie są:

 • doradztwo przy sporządzaniu i negocjowaniu umów kredytowych oraz umów zabezpieczeń dotyczących finansowania skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • doradztwo na rzecz banków zagranicznych prowadzących działalność w Polsce w związku z kredytami na rzecz polskich przedsiębiorstw oraz innymi transakcjami, głównie w odniesieniu do zabezpieczeń na gruncie prawa polskiego,
 • stała obsługa prawna Departamentu Restrukturyzacji jednego z wiodących banków w zakresie windykacji i postępowania upadłościowego (w tym reprezentacja w licznych postępowaniach sądowych i upadłościowych),
 • przygotowywanie dla banków licznych opinii prawnych (eksperckich) związanych z różnymi zagadnieniami z zakresu prawa bankowego i cywilnego,
 • doradztwo przy sporządzaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej, w tym wzorców umów i regulaminów,
 • prowadzenie skomplikowanych sporów sądowych, w tym na przykład reprezentacja banków w zakresie opcji walutowych oraz w sporach związanych z kwestiami regulacyjnymi, z udziałem KNF i UOKiK,
 • doradztwo dotyczące restrukturyzacji kredytów, w tym kredytów konsorcjalnych,
 • reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i doradztwo przy skomplikowanych windykacjach,
 • doradztwo w kwestiach regulacyjnych, w tym w zakresie regulacji ostrożnościowych, tajemnicy bankowej, rachunków bankowych, kredytów konsumenckich, AML, outsourcingu, zabezpieczeń wierzytelności oraz ogólnych zagadnień prywatnego i publicznego prawa bankowego,
 • reprezentowanie zbywców i nabywców pakietów wierzytelności, w tym wierzytelności przeterminowanych w transakcjach sekurytyzacyjnych w tym z udziałem funduszy sekurytyzacyjnych,
 • doradztwo w procesach nabywania akcji instytucji finansowych oraz reprezentowanie klientów przed właściwymi organami (Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w związku z koniecznością składania stosownych zawiadomień, jak również obowiązkiem uzyskiwania wymaganych zgód,
 • reprezentacja w sporach związanych z pełnieniem roli depozytariusza funduszu inwestycyjnego.


Prawnicy SPCG w szczególności doradzali:

Bank Pekao S.A.

w związku z kredytem budowlanym i kredytem inwestycyjnym na finansowanie i refinansowanie realizacji projektu Quattro Business Park, kompleksu czterech budynków biurowych klasy A, realizowanego przez Grupę Buma w Krakowie

EBA Clearing

przy opracowaniu krajowej opinii prawnej dotyczącej uczestnictwa banków polskich w europejskim systemie clearingowym

Bank Pekao S.A.

w związku z kredytem budowlanym na finansowanie realizacji przez Salwator Development spółkę z o.o. osiedla mieszkaniowego Mój Dom przy ul. Obozowej w Krakowie

Bank Pekao S.A.

w związku z kredytem inwestycyjnym na finansowanie realizacji centrum biurowego Kraków Business Park w Zabierzowie przez spółki należące do grupy Kraków Business Park spółka z o.o.

Centrum Biurowe
Vinci sp. z o.o. sp.k.

w związku z kredytem inwestycyjnym udzielonym przez PKO BP S.A. na budowę i komercjalizację Centrum Biurowego VINCI w Krakowie

Novo Maar sp. z o.o.

w związku z kredytem budowlanym udzielonym przez Bank Zachodni WBK S.A. na finansowanie budowy jednego z etapów inwestycji deweloperskiej Osiedle Europejskie w Krakowie

Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Pekao S.A., Bank PKO BP S.A., Bank Millennium S.A., Bank BPH S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Plus Bank S.A. oraz dwa inne wiodące banki

w postępowaniu antymonopolowym dotyczącym opłaty interchange (jedno z największych postępowań antymonopolowych w Polsce)

Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń tego banku i realizacji zabezpieczeń tych roszczeń oraz dotyczących opcji walutowych

Bank Millennium S.A.

w zakresie sporów dotyczących abuzywności klauzul umownych (m.in. spread walutowy) oraz w postępowaniach w sprawie odwołań od decyzji Prezesa UOKiK

Alior Bank S.A.

w zakresie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk