Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki

radca prawny
Starszy Partner

Fotografia-biznesowa-iwaszko-226p
Vcard

Biuro

Kraków
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków
Tel:+48 12 427 24 24
Faks:+48 12 427 23 33


Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1970, doktor nauk prawnych 1974, doktor habilitowany nauk prawnych 1978, profesor nauk prawnych 1989

Języki

angielski, niemiecki


Publikacje »

Star­szy Part­ner i współ­za­ło­ży­ciel kan­ce­la­rii. Pro­fe­sor Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go. Au­tor licz­nych pu­bli­ka­cji do­ty­czą­cych mię­dzy in­ny­mi za­gad­nień in­ter­pre­ta­cji i ję­zy­ka pra­wa. Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie spół­ek oraz trans­ak­cjach na­by­wa­nia i łą­cze­nia spół­ek i przed­się­biorstw, a tak­że w fi­nan­so­wa­niu ta­kich trans­ak­cji. Re­pre­zen­to­wał klien­tów kan­ce­la­rii w kil­ku­dzie­się­ciu trans­ak­cjach w tym za­kre­sie, a tak­że jako do­rad­ca pol­ski uczest­ni­czył w kil­ku­na­stu glo­bal­nych trans­ak­cjach M&A.


Doradzał w szczególności:

EBA Clearing

przy opracowaniu krajowej opinii prawnej dotyczącej uczestnictwa banków polskich w europejskim systemie clearingowym

Evatronix S.A.

przy umowie sprzedaży przedsiębiorstwa oraz składników majątkowych na rzecz Cadence Design Systems (Ireland) Limited oraz Cadence Design Systems Gazdasági Szolgáltató Kft., Oddział w Polsce

Sobiesław Zasada S.A.

przy restrukturyzacji grupy kapitałowej Eko-Park S.A., w tym nabyciu większościowego pakietu akcji Eko-Park S.A.

Mota-Engil Central Europe S.A.

przy szeregu transakcji nabycia spółek z branży budowlanej oraz wydobywczej

Vattenfall AB 

przy nabyciu pakietów mniejszościowych w Vattenfall Heat Poland S.A. oraz GZE S.A.

Ericsson AB 

w zakresie prawa polskiego w związku z projektem joint venture o zasięgu światowym pomiędzy Ericsson a Sony

Slovakofarma

przy prywatyzacji Polpharma S.A.

SABMiller plc

przy prywatyzacji i połączeniu Lech Browary Wielkopolski S.A. oraz Browarów Tyskich Górny Śląsk S.A.

Polska Telefonia Cyfrowa S.A. oraz T-Mobile Deutschland GmbH

w największym sporze korporacyjnym w Polsce, obejmującym liczne postępowania procesowe i nieprocesowe

Mota - Engil Central Europe S.A.

w sporach sądowych i arbitrażowych, w tym przed ICC w Paryżu, dotyczących realizacji inwestycji infrastrukturalnych

głównego udziałowca
Gerda Sp. z o.o.

w sporach korporacyjnych, w tym w sporach o prawa do udziałów w spółce, o wyłączenie wspólników, o zwrot dywidend oraz dotyczących zaskarżenia uchwał zgromadzeń wspólników spółki

Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk