Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

dr Jakub Górski

radca prawny
Partner

G%c3%b3rski_jakub
Vcard

Biuro

Kraków
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków
Tel:+48 12 427 24 24
Faks:+48 12 427 23 33


Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1985, doktor nauk prawnych 1992

Języki

angielski, niemiecki


Spe­cja­li­zu­je się w za­gad­nie­niach ob­ro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi, pra­wie ad­mi­ni­stra­cyj­nym oraz pra­wie wła­sno­ści prze­my­sło­wej. Uczest­ni­czył w licz­nych trans­ak­cjach na­by­cia nie­ru­cho­mo­ści dla ce­lów ko­mer­cyj­nych, głow­nie bu­do­wy wiel­ko­po­wierzch­nio­wych cen­trów han­dlo­wych. Re­pre­zen­tu­je klien­tów w po­stę­po­wa­niach ad­mi­ni­stra­cyj­nych, są­do­wych oraz są­do­wo­ad­mi­ni­stra­cyj­nych. W tym ostat­nim przy­pad­ku tak­że w spra­wach po­dat­ko­wych. Zaj­mu­je się spo­ra­mi praw­ny­mi, w tym z za­kre­su nieuczciwej konkurencji oraz wła­sno­ści prze­my­sło­wej. Reprezentował także klientów w licznych postępowaniach prowadzonych przed sądami arbitrażowymi. Jest również doradcą podatkowym. By­ły pra­cow­nik na­uko­wy Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go.


Doradzał w szczególności:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
w sporach sądowych i arbitrażowych z producentem tramwajów o zapłatę kar umownych za opóźnienie w dostawie tramwajów Krakowiak
Tesco (Polska) Sp. z o.o.
w sporach sądowych i arbitrażowych z dostawcami towarów związanymi z realizacją kontraktów handlowych i zasadami uczciwej konkurencji, w sporach dotyczących praw własności przemysłowej, a także w sporze sądowym z siecią sklepów dyskontowych w zakresie dopuszczalności stosowania reklamy porównawczej i jej zgodności z zasadami uczciwej konkurencji
Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o.

w sporach arbitrażowych z dostawcami związanymi z realizacją kontraktów handlowych i zasadami uczciwej konkurencji

Makro Cash and Carry Polska S.A.

w sporach sądowych z dostawcą związanych z realizacją kontraktów handlowych i zasadami uczciwej konkurencji

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

w sprawach związanych ze zgodnością kontraktów handlowych i stosownych praktyk z zasadami uczciwej konkurencji

Centrum Biurowe
Vinci sp. z o.o. sp.k.

w związku z kredytem inwestycyjnym udzielonym przez PKO BP S.A. na budowę i komercjalizację Centrum Biurowego VINCI w Krakowie

AKUO ENERGY

przy nabyciu projektów kilku farm wiatrowych w Polsce

Martifer Renewables

przy sprzedaży projektów farm wiatrowych w północnej Polsce

Termo Organika S.A.

przy transakcji MBO połączonej z pozyskaniem inwestora finansowego dla spółki

Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk