Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

dr Tomasz Spyra

radca prawny
Partner

Fotografiabiznesowaiwaszko040
Vcard

Biuro

Kraków
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków
Tel:+48 12 427 24 24
Faks:+48 12 427 23 33


Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 2000, doktor nauk prawnych, 2005

Języki

angielski, niemiecki


Publikacje »

Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie ban­ko­wym, upa­dło­ścio­wym i cy­wil­nym. Zaj­mował się jed­nym z najwięk­szych w Pol­sce spo­rów kor­po­ra­cyj­nych do­ty­czą­cych praw udzia­ło­wych. Do­ra­dza również pol­skim i za­gra­nicz­nym ban­kom w za­kre­sie pra­wa ban­ko­we­go, an­ty­mo­no­po­lo­we­go i ochrony konsumentów, du­żych pro­jek­tów kre­dy­to­wych, jak rów­nież re­struk­tu­ry­za­cji na­leż­no­ści i upa­dło­ści klien­tów ban­ków. Au­tor pu­bli­ka­cji z za­kre­su pra­wa ban­ko­we­go i upa­dło­ścio­we­go, współ­au­tor ko­men­ta­rza do pra­wa ban­ko­we­go. Zaj­mu­je się rów­nież pro­ble­ma­ty­ką teo­rii wykładni pra­wa. Współ­pra­cow­nik Pol­sko­-Nie­miec­kie­go Cen­trum Pra­wa Ban­ko­we­go Uniwersyte­tu Ja­giel­loń­skie­go.


Doradzał w szczególności:

Talanx International AG oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company
przy nabyciu akcji TUiR Warta S.A. od KBC Insurance N.V.
grupie METRO

przy transakcji sprzedaży sieci hipermarketów real,- w Polsce na rzecz grupy Auchan

EBA Clearing

przy opracowaniu krajowej opinii prawnej dotyczącej uczestnictwa banków polskich w europejskim systemie clearingowym

Bank Pekao S.A.

w związku z kredytem inwestycyjnym na finansowanie realizacji centrum biurowego Kraków Business Park w Zabierzowie przez spółki należące do grupy Kraków Business Park spółka z o.o.

Polska Telefonia Cyfrowa S.A. oraz T-Mobile Deutschland GmbH

w największym sporze korporacyjnym w Polsce, obejmującym liczne postępowania procesowe i nieprocesowe

Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Pekao S.A., Bank PKO BP S.A., Bank Millennium S.A., Bank BPH S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Plus Bank S.A. oraz dwa inne wiodące banki

w postępowaniu antymonopolowym dotyczącym opłaty interchange (jedno z największych postępowań antymonopolowych w Polsce)

Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń tego banku i realizacji zabezpieczeń tych roszczeń oraz dotyczących opcji walutowych

Bank Millennium S.A.

w zakresie sporów dotyczących abuzywności klauzul umownych (m.in. spread walutowy) oraz w postępowaniach w sprawie odwołań od decyzji Prezesa UOKiK

Alior Bank S.A.

w zakresie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk