Banner_subpages
Specjalizacje

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

SPCG świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Usługi te obejmują opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów dotyczących ponoszenia kosztów szkolenia pracowników, czy też umów o odpowiedzialności materialnej pracowników. SPCG przygotowuje regulaminy pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz inne wymagane w stosunkach pracowniczych, w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów.

W zakresie zbiorowego prawa pracy SPCG doradza w negocjacjach ze związkami zawodowymi dotyczących wewnętrznych aktów prawa pracy. SPCG wspiera również pracodawców przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Prawnicy SPCG posiadają duże doświadczenie w transakcjach przejmowania całości lub części zakładów pracy przez nowego pracodawcę w ramach procesów reorganizacji spółek lub też nabywania przedsiębiorstw lub ich aktywów.

Prawnicy SPCG zajmują się również pomocą pracodawcom w postępowaniach związanych z wypadkami przy pracy i ich konsekwencjami.

SPCG prowadzi również sprawy sądowe z zakresu prawa pracy, w tym dotyczące:

  • roszczeń o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, o sprostowanie świadectwa pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • roszczeń o odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji,
  • roszczeń o ustalenie wypadku przy pracy,
  • roszczeń o odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu,
  • roszczeń o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę wyrównawczą z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową lub mobbingiem,
  • roszczeń o odprawy i inne świadczenia pracownicze wynikające z regulacji szczególnych.

SPCG prowadzi również postępowania przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych związane z realizacją przez pracodawców obowiązku w zakresie naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk