Banner_subpages
Specjalizacje

Podatki i prawo celne

We wszystkich prowadzonych sprawach SPCG bierze pod uwagę aspekty podatkowe, analizując ryzyka podatkowe związane z przeprowadzanymi transakcjami, a także doradzając w zakresie efektywnego podatkowo planowania inwestycji oraz optymalizacji podatkowej wszelkich transakcji krajowych i zagranicznych, w tym również przekształceń, połączeń i podziałów spółek, a także wszelkiego innego rodzaju reorganizacji podmiotów gospodarczych.

Świadczone przez SPCG usługi w zakresie doradztwa podatkowego obejmują w szczególności podatki dochodowe, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. SPCG doradza w zakresie stosowania postanowień międzynarodowych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz w zakresie stosowania przepisów dotyczących cen transferowych.

SPCG świadczy usługi bieżącego doradztwa w zakresie zobowiązań podatkowych.

SPCG oferuje pomoc prawną we wszelkiego rodzaju postępowaniach związanych z zobowiązaniami podatkowymi, w tym w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, dotyczących w szczególności określania i ustalania zobowiązań podatkowych, stwierdzania i zwrotu nadpłaty podatku, zwrotu podatku VAT oraz uzyskiwania urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Usługi SPCG w powyższym zakresie obejmują w szczególności sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. SPCG doradza i reprezentuje Klientów w postępowaniach egzekucyjnych związanych z zobowiązaniami podatkowymi.

SPCG świadczy usługi prawne również w zakresie wszelkich postępowań dotyczących należności celnych.

Prawnicy SPCG oferują pomoc prawną w postępowaniach karnych skarbowych związanych z zobowiązaniami podatkowymi oraz należnościami celnymi, w tym na rzecz członków organów zarządzających podmiotów gospodarczych oraz w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa podatkowe lub celne.

SPCG sporządza opinie prawne w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego oraz celnego.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk