Banner_subpages
Specjalizacje

Banki i instytucje finansowe

Banki i instytucje finansowe należą do jednej z głównych branż obsługiwanych przez SPCG.

SPCG świadczy usługi na rzecz wiodących banków polskich i zagranicznych. Głównymi obszarami usług świadczonych przez SPCG w tym zakresie są:

  • doradztwo przy sporządzaniu i negocjowaniu umów kredytowych oraz umów zabezpieczeń dotyczących finansowania skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • doradztwo przy sporządzaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej, w tym wzorców umów i regulaminów,
  • prowadzenie skomplikowanych sporów sądowych, w tym w zakresie opcji walutowych oraz związanych z kwestiami regulacyjnymi z udziałem KNF i UOKiK,
  • doradztwo w kwestiach restrukturyzacji kredytów, w tym w zakresie kredytów konsorcjalnych,
  • reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i doradztwo przy skomplikowanych windykacjach,
  • doradztwo w kwestiach regulacyjnych, w tym w zakresie regulacji ostrożnościowych, tajemnicy bankowej, rachunków bankowych, kredytów konsumenckich, AML, outsourcingu, zabezpieczeń wierzytelności oraz ogólnych zagadnień prywatnego i publicznego prawa bankowego,
  • reprezentowanie zbywców i nabywców pakietów wierzytelności, w tym wierzytelności przeterminowanych w transakcjach sekurytyzacyjnych w tym z udziałem funduszy sekurytyzacyjnych,
  • doradztwo w procesach nabywania akcji instytucji finansowych oraz reprezentowanie klientów przed właściwymi organami (Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w związku z koniecznością składania stosownych zawiadomień, jak również obowiązkiem uzyskiwania wymaganych zgód,
  • reprezentacja w sporach związanych z pełnieniem roli depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk