Banner_subpages
Specjalizacje

Prawo karne gospodarcze

SPCG oferuje pełną obsługę prawną w zakresie postępowań:

 • karnych,
 • karnoskarbowych (w przedmiocie wykroczeń i przestępstw skarbowych),
 • wykroczeniowych,
 • w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, oraz
 • dyscyplinarnych.

Prawnicy SPCG dysponują szczególnym doświadczeniem w przedmiocie postępowań dotyczących przestępstw:

 • przeciwko obrotowi gospodarczemu, w tym związanych z tym obrotem przestępstw przeciwko mieniu,
 • przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przeciwko ochronie informacji,
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej,
 • karnoskarbowych.

SPCG świadczy usługi o charakterze kompleksowym, reprezentując klientów zarówno na etapie postępowań przygotowawczych, jak i w procesach sądowych. Prawnicy SPCG wielokrotnie reprezentowali przed polskimi organami i sądami obywateli innych państw oraz podmioty zagraniczne. Działalność SPCG obejmuje w szczególności:

 • występowanie w roli obrońców podejrzanego i oskarżonego,
 • występowanie w roli pełnomocników pokrzywdzonego,
 • występowanie w roli pełnomocników oskarżyciela posiłkowego,
 • występowanie w roli pełnomocników oskarżyciela prywatnego,
 • występowanie w roli pełnomocników powoda cywilnego w procesie karnym,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w prowadzonych postępowaniach,
 • uczestnictwo we wszystkich czynnościach, przed wszystkimi sądami (w tym przed Sądem Najwyższym) i wszystkimi organami (m.in. prokuraturą, policją, CBA).

Prawnicy SPCG z powodzeniem reprezentowali klientów w wielu postępowaniach, chroniąc ich interesy, zarówno w sytuacji, w której popierali oni oskarżenie, jak również wówczas, gdy korzystali z obrony w związku z kierowanymi w stosunku do nich działaniami organów ścigania i sądów. Podejmowane przez SPCG czynności pozwalały niejednokrotnie zakończyć postępowanie na etapie poprzedzającym właściwe postępowanie sądowe, w wyniku jego umorzenia na etapie postępowania przygotowawczego lub w ramach wstępnych czynności sądowych. Działania prawników SPCG doprowadzały do uchylenia niekorzystnych dla klientów orzeczeń sądów oraz innych organów.

Posiadając bogate i wszechstronne doświadczenie praktyczne i teoretyczne, SPCG sporządza także opinie i analizy dotyczące problemów karnoprawnych, również bezpośrednio nie związanych z jakimikolwiek prowadzonymi postępowaniami, służące np. wyeliminowaniu ryzyk przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk