Banner_subpages
Specjalizacje

Rynki kapitałowe

Praktyka rynków kapitałowych SPCG obejmuje świadczenie usług w zakresie transakcji fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych, doradztwo w obszarze obowiązków informacyjnych (zarówno w zakresie przygotowania spółki do wypełniania obowiązków informacyjnych, jak również w zakresie bieżącego wypełniania wskazanych obowiązków), doradztwo w zakresie obsługi korporacyjnej, przygotowywanie i wdrażanie programów opcji managerskich oraz doradztwo w innych kwestiach w tym związanych z uczestnictwem w systemie depozytowym papierów wartościowych i systemie obrotu instrumentami finansowymi.

Prawnicy SPCG posiadają bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i przeprowadzania publicznych ofert papierów wartościowych (IPO), wtórnych ofert akcji, emisji dłużnych instrumentów finansowych oraz obsługi wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych oraz przeprowadzania tzw. dual listing w przypadku emitentów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotnym elementem praktyki rynków kapitałowych SPCG jest obsługa funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych na każdym etapie ich działalności począwszy od utworzenia i uzyskania wymaganych zezwoleń, poprzez przygotowanie niezbędnych regulacji wewnętrznych i klientowskich oraz bieżące doradztwo w zakresie prowadzonej działalności, reprezentowanie w kontaktach i sporach zarówno z organami nadzoru jak i z klientami. SPCG oferuje również usługi doradztwa na rzecz innych instytucji rynku kapitałowego lub instytucji finansowych, włączając w to organizatorów obrotu, banki, zakłady ubezpieczeń czy też powszechne towarzystwa emerytalne, we wszelkich kwestiach dotyczących ich działalności, w tym głównie regulacyjnych.

SPCG świadczy także usługi doradztwa w procesach nabywania akcji instytucji finansowych oraz reprezentuje klientów przed właściwymi organami w związku z koniecznością składania stosownych zawiadomień, jak również obowiązkiem uzyskiwania wymaganych zgód.

W ramach praktyki rynków kapitałowych SPCG posiada rozległe doświadczenie w reprezentowaniu klientów zarówno przed takimi instytucjami jak Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jak i przed organami państwowymi tj. Komisją Nadzoru Finansowego oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Prawnicy SPCG w szczególności doradzali:

Grupa Aon
w odniesieniu do polskich aspektów prawnych globalnej transakcji polegającej na sprzedaży platformy zarządzania świadczeniami oraz procesów biznesowych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim na rzecz funduszy private equity powiązanych z Blackstone
PRA Group
w transakcji nabycia akcji DTP S.A.

Work Service S.A.
przy transakcji dotyczącej nabycia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przez PineBridge New Europe Partners II, L.P. za pośrednictwem spółki celowej
Talanx International AG oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company
w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego dotyczącym zamiaru bezpośredniego nabycia akcji Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. i pośredniego nabycia Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. oraz innych spółek z grupy Warta
Dom Inwestycyjny Investors S.A.
w postępowaniu przed KNF w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w związku z rozszerzeniem dotychczasowej działalności
BNP Paribas Bank Polska S.A.
w postępowaniu przed KNF w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych
PTE WARTA S.A.
przy transakcji zbycia przedsiębiorstwa PTE Warta S.A. oraz przejęcia zarządzania OFE WARTA przez PTE Allianz Polska
Investors Holding S.A.

w procesie nabywania akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Dom Inwestycyjny Xelion S.A.

w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w związku z rozszerzeniem dotychczasowej działalności

KBC Verzekeringen NV, akcjonariusza Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego WARTA S.A.

przy transakcji przejęcia zarządzania Otwartego Funduszu Emerytalnego Warta i sprzedaży przedsiębiorstwa PTE Warta na rzecz Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A.

Merlin.pl S.A.
oraz jej akcjonariuszy

przy transakcji ze spółką Czerwona Torebka S.A.

Vistula S.A. i Wólczanka S.A.

w procesie łączenia się tych spółek (pierwsze łączenie spółek publicznych w Polsce)

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk