Banner_subpages
Specjalizacje

Prawo konkurencji i pomoc publiczna

SPCG od wielu lat zapewnia swoim Klientom obsługę prawną związaną z prawem ochrony konkurencji i konsumentów.

Usługi SPCG obejmują w szczególności:

  • przygotowanie opinii prawnych dotyczących zgodności działalności przedsiębiorców oraz związków przedsiębiorców z przepisami ochrony konkurencji dotyczącymi porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej, w tym analiza zasad współpracy przedsiębiorców, projektów umów dystrybucyjnych, projektów umów o zakazie konkurencji, regulaminów związków przedsiębiorców,
  • analizę procesów koncentracji przedsiębiorców pod względem zasadności dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK lub do Komisji Europejskiej oraz przygotowanie zgłoszeń zamiaru koncentracji i reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących koncentracji,
  • przygotowanie opinii prawnych dotyczących wzorców umów oraz regulaminów świadczenia usług, regulaminów akcji promocyjnych oraz kampanii reklamowych pod względem zgodności z przepisami chroniącymi zbiorowe interesy konsumentów,
  • przygotowanie wniosków w ramach procedury leniency,
  • reprezentację w postępowaniach przed Prezesem UOKiK,
  • reprezentację w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Najwyższym,
  • doradztwo w zakresie pomocy publicznej.

Ponadto, w odniesieniu do prywatnego prawa ochrony konkurencji SPCG świadczy usługi w zakresie:

  • przygotowywania opinii prawnych dotyczących zgodności działalności przedsiębiorców z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności w zakresie związanych z oznaczeniem produktu, naśladownictwa produktów, utrudniania dostępu do rynku, nieuczciwej reklamy,
  • reprezentacji w sporach sądowych przed sądami powszechnymi.

SPCG prowadzi również szkolenia z zakresu prawa ochrony konkurencji.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk