Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG reprezentowała Radę Miasta Zakopane („Rada”) w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwały Rady z dnia 15 grudnia 1999 roku nr XV/140/99 w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane („Studium”). Postępowanie to zostało zainicjowane skargą wniesioną w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Skarżąca domagała się stwierdzenia nieważności Studium, wskazując, że narusza ono jej prawem chroniony interes, a nadto, że zostało wydane z naruszeniem prawa.

Sprawa toczyła się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, a następnie na skutek skarg kasacyjnych obu stron przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2014 roku (sygn. akt II OSK 1248/13) NSA oddalił skargę kasacyjną Skarżącej i podzielił argumenty Rady zaprezentowane w jej skardze kasacyjnej, uznając między innymi, że brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności Studium, gdyż przy jego uchwalaniu nie doszło do naruszenia prawa.

Wyrok NSA ma istotne znaczenie w kontekście przygotowywanego przez Miasto Zakopane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Skocznia.

Z ramienia SPCG Radę reprezentował partner mec. dr Jakub Górski i mec. Agnieszka Kubala.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.