Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG reprezentowała sieć Tesco Polska w sporze z byłym dostawcą dochodzącym zapłaty należności mających wynikać z zawartego przez strony porozumienia. Kancelaria w imieniu Tesco Polska wskazywała natomiast, że dochodzone pozwem roszczenie jest bezzasadne, albowiem strony zawarły wzajemną umowę o negatywnym uznaniu długu, skutkiem której było wygaśniecie dochodzonego pozwem roszczenia dostawcy. Przedmiotowa umowa została zawarta wraz z podpisaniem przez strony warunków handlowych na kolejny rok współpracy, zaś jej celem było całościowe rozliczenie dotychczasowej współpracy stron i wyeliminowanie stanu niepewności co do ewentualnych wzajemnych rozliczeń stron. Z kolei dostawca zarzucał, że umowa taka nie jest skuteczna, albowiem nie konkretyzowała ona roszczeń będących przedmiotem zwolnienia z długu, a na dzień jej zawarcia strony nie wiedziały, czy przysługuje im jakieś roszczenie oraz jaka jest jego wysokość.

Orzekający w sprawie Sąd pierwszej instancji oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w pełni podzieliły zarzuty Tesco Polska wskazując, że na gruncie polskiego prawa dopuszczalne jest zawarcie umowy, w której wierzyciel uznaje wobec dłużnika nieistnienie jego długu. Uznanie negatywne jest dokonywane właśnie w takich sytuacjach, w których strony nie są pewne, czy na jednej z nich ciąży jeszcze określony dług i w jakiej wysokości. Istotą umowy o uznanie negatywne są zgodne oświadczenia woli stron co do wygaśnięcia ewentualnego obowiązku świadczenia ciążącego na dłużniku w ramach określonego stosunku obligacyjnego. Złożone w takich okolicznościach oświadczenie wierzyciela jest dla niego wiążące, czyli kształtuje jego sytuację w sposób definitywny. W konsekwencji dochodzone pozwem żądanie dostawcy zostało w całości oddalone. Oddalona została także apelacja strony powodowej od korzystnego dla sieci handlowej wyroku Sądu pierwszej instancji.

Z ramienia SPCG sieć Tesco Polska reprezentowali dr Jakub Górski, Partner, mec. Paweł Węc, Senior Associate oraz mec. Paweł Łękawski, Associate.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz Politykę prywatności