Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG reprezentowała sieć Tesco Polska w sporze z jednym z byłych kontrahentów handlowych, który na podstawie art. 189 k.p.c. przed sądem powszechnym dochodził przeciwko Tesco Polska ustalenia nieważności albo bezskuteczności uprzednio dokonanego przez strony zapisu na sąd polubowny, względnie ustalenia utraty mocy zapisu na sąd polubowny, a to w wyniku złożenia przez tego kontrahenta oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych umowy o arbitraż.

Orzekający w sprawie Sąd pierwszej i Sąd drugiej instancji oddaliły żądanie pozwu uznając między innymi, że strona umowy arbitrażowej nie ma rzeczywistego interesu prawnego w ustaleniu nieważności, bezskuteczności albo utraty mocy obowiązującej przez zapis na sąd polubowny.

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 21 stycznia 2016 r. (sygn. akt III CSK 429/15) oddalił skargę kasacyjną strony powodowej. Podzielając argumenty i zarzuty Tesco Polska, Sąd Najwyższy przesądził, że nie występuje interes prawny w żądaniu ustalenia przez sąd powszechny nieważności albo bezskuteczności, czy też utraty mocy obowiązującej zapisu na sąd polubowny (art. 189 k.p.c.). W takim przypadku nie zachodzi bowiem obiektywna niepewność co do stanu prawnego, której to niepewności nie można by usunąć na innej drodze. Tę niepewność można usunąć na trzy sposoby. Po pierwsze, w drodze powództwa innego niż o ustalenie, wytoczonego przed sądem powszechnym, gdzie w razie podniesienia przez stronę pozwaną stosownego zarzutu zawsze badana będzie ewentualna nieważność oraz bezskuteczność zapisu na sąd polubowny (art. 1165 § 1 i 2 k.p.c.). Po drugie, w drodze zarzutu podniesionego w toku postępowania przed sądem polubownym skutkującego wydaniem przez sąd polubowny postanowienia wstępnego co do swojej właściwości, a to w wyniku oceny ważności zapisu na sąd polubowny, które to postanowienie podlegać będzie następnie dodatkowej dwuinstancyjnej kontroli sądu powszechnego (art. 1180 § 1 – 3 k.p.c.). Po trzecie wreszcie, w drodze skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego właśnie z uwagi na brak zapisu na sąd polubowny, jego nieważność, bezskuteczność albo utratę mocy obowiązującej (art. 1206 § 1 pkt 1 k.p.c.).

Z ramienia SPCG sieć Tesco Polska reprezentowali mec. dr Jakub Górski i mec. Paweł Węc.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.