Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Zespół prawników praktyki prawa podatkowego w kancelarii SPCG świadczy usługi w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego. Sporządzamy opinie prawne w przedmiocie wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego. Oferujemy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowań związanych ze zobowiązaniami podatkowymi, w tym również w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Na bieżąco analizujemy zmiany w uregulowaniach prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz orzecznictwo i interpretacje podatkowe. Śledzimy też przebieg prac legislacyjnych dotyczących przepisów prawa podatkowego.

W niniejszym opracowaniu prezentujemy wybrane przez nas orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje podatkowe, a także informacje o ważniejszych wprowadzonych lub planowanych zmianach w przepisach podatkowych.

Spis treści
1
Najnowsze orzeczenia i interpretacje
1.1
Podatek dochodowy od osób prawnych
1.1.1

Zakres znaczeniowy pojęcia sprzedaż premiowa - wyrok NSA z dnia 26 listopada 2019 r., sygn. akt II FSK 2512/18.

Spółka prowadząca działalność w zakresie dystrybucji żywności mrożonej organizowała akcje promocyjne mające na celu zwiększenie poziomu sprzedaży. W ramach akcji promocyjnych nagrody były wydawane osobom fizycznym niebędącym klientami spółki, które miały jednak znaczący wpływ na poziom zakupów dokonywanych przez klientów (menedżerowie hoteli lub restauracji oraz kucharze). Beneficjenci nagród nie prowadzili działalności gospodarczej. W związku z tym spółka wystąpiła do organu podatkowego o potwierdzenie, czy nagrody przekazywane ww. uczestnikom akcji promocyjnych będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o CIT podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli ich wartość nie przekracza 760 zł.

Organ podatkowy wskazał, że użyty w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o CIT termin „sprzedaż premiowa” został zaczerpnięty z języka potocznego, w świetle którego oznacza „(…) sprzedaż towarów i usług związaną z otrzymaniem nagrody przez nabywającego”. W konsekwencji wydawanie nagród osobom, które bezpośrednio nie nabywają towarów spółki, nie spełnia warunków pozwalających na zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o CIT.

NSA uznał stanowisko organu podatkowego za prawidłowe, podkreślając, że aby sprzedaż miała charakter premiowy konieczne jest jej pozostawanie w związku ze sprzedażą na rzecz konkretnego klienta, który jest nabywcą towaru.

1.1.2

Pracownik spółki jako członek zarządu spółki zależnej - wyrok NSA z dnia 30 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3717/17.

NSA uznał, że w sytuacji, gdy pracownicy spółki pełnią funkcje członków zarządu w spółce zależnej, która nie wypłaca im z tego tytułu należnego wynagrodzenia, po stronie spółki zależnej powstaje przysporzenie z tytułu nieodpłatnego świadczenia skutkujące obowiązkiem rozpoznania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT.

Stanowisko NSA może mieć istotne znaczenie dla spółek funkcjonujących w ramach grup kapitałowych. Linia orzecznicza w odniesieniu do przedmiotowego zagadnienia jest zmienna. Wyroki sądów administracyjnych z ostatniego okresu wskazywały odmiennie, że w analogicznych sytuacjach przychód po stronie spółki należnej nie powstaje, gdyż pełnienie funkcji członka zarządu należy traktować jako przejaw spełniania funkcji właścicielskich w spółce zależnej.

 

1.2
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.2.1

Dzierżawa praw majątkowych do logotypów a PIT - wyrok NSA z dnia 8 listopada 2019 r., sygn. akt II FSK 3715/17.

Stroną w sprawie była osoba fizyczna dysponująca prawami majątkowymi do logotypów. Prawa te zostały udostępnione na rzecz spółki z siedzibą w Irlandii na podstawie umowy dzierżawy.

Podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w celu potwierdzenia, czy przychód z tytułu umowy dzierżawy praw majątkowych do logotypów może zostać opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W wydanej interpretacji podatkowej organ podatkowy wskazał, że przychód taki powinien być traktowany jak przychód z praw majątkowych, a nie przychód z tytułu dzierżawy. W konsekwencji nie będzie podstaw do zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego.

W wydanym wyroku NSA stwierdził, że w art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o PIT przewidziane zostało źródło przychodów, jakim jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze. Przepis ten w żaden sposób nie wyłącza ze swojego zakresu sytuacji, gdy przedmiotem tych umów jest prawo majątkowe. W konsekwencji przychody z tytułu umowy dzierżawy autorskich praw majątkowych do logotypów należy zaliczyć należy do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o PIT.

Zagadnienie rozpatrywane w ramach przedmiotowej sprawy budzi liczne wątpliwości interpretacyjne. Linia orzecznicza dotycząca tego zagadnienie nie jest ugruntowana, niemniej jednak ostatnie orzeczenia NSA w tej kwestii przedstawiały stanowisko negatywne dla podatników, odmienne od stanowiska NSA zaprezentowanegow omawianym wyroku.

1.2.2

Wydatki poniesione na wydobywanie kryptowalut jako koszt podatkowy - wyrok WSA w Łodzi z dnia 19 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Łd 411/19.

W przedmiotowej sprawie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił podatnik rozważający rozpoczęcie działalności polegającej na tzw. kopaniu (pozyskiwaniu) waluty wirtualnej.

W celu rozpoczęcia planowanej działalności podatnik zamierzał ponieść określone wydatki, m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego. Uzyskana w drodze kopania waluta wirtualna miała być sprzedawana na rzecz osób trzecich.

W związku z powyższym podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy wydatki, które zamierza ponieść w związku z wydobywaniem waluty wirtualnej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 14 Ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej.

Organ podatkowy wskazał, że art. 22 ust. 14 Ustawy o PIT dotyczy wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z nabyciem i sprzedażą walut wirtualnych. Natomiast koszty przedstawione we wniosku o interpretację są kosztami pośrednimi, co dotyczy w szczególności kosztów finansowania zakupu walut wirtualnych (koszty pożyczek, kredytów, itp.), zakupu komputera, kosztów zużycia prądu, czy kosztów zakupu „koparek do kryptowalut”. Takie wydatki nie mieszczą się w dyspozycji art. 22 ust. 14 Ustawy o PIT i tym samym nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

WSA nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego wskazując, że wydatki na zakup prądu i urządzeń wskazanych we wniosku o interpretację mogą być uznane za wydatki bezpośrednio związane z nabyciem waluty wirtualnej.

1.3
Podatek od towarów i usług
1.3.1

Sporadyczność transakcji sprzedaży udziałów - wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 listopada 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 751/19.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wystąpiła spółka holdingowa funkcjonująca w ramach grupy kapitałowej działającej w obszarze farm wiatrowych.

W ramach prowadzonej działalności spółka uzyskała przychód z tytułu sprzedaży udziałów w kilku spółkach zależnych dedykowanych do prowadzenia określonych projektów inwestycyjnych. Spółka świadczyła na rzecz spółek zależnych usługi zarządcze, księgowe, HR. Sprzedaż udziałów nastąpiła ze względu na nieopłacalność dalszego prowadzenia projektów. W związku z tym spółka złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wskazującej, czy wskazane transakcje sprzedaży udziałów powinny być uznane za czynności podlegające opodatkowaniu VAT.

Zgodnie ze stanowiskiem organu podatkowego, zakres usług świadczonych przez spółkę na rzecz spółek zależnych wykraczał poza zwykłe czynności zarządcze. Ponadto spółka zaangażowała znaczne środki finansowe oraz zasoby ludzkie w celu skutecznego przeprowadzenia transakcji sprzedaży udziałów. W konsekwencji brak jest podstaw przemawiających za uznaniem, że przedmiotowe transakcje sprzedaży udziałów pozostawały poza działalnością gospodarczą spółki i jako takie nie podlegały opodatkowaniu VAT.

1.4
Nowości legislacyjne
1.4.1

Kolejny projekt ustawy w sprawie zniesienia limitu składek na ZUS

W dniu 12 listopada 2019 r. do Sejmu trafił projekt ustawy przewidującej zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (ZUS). Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Opracowanie: radca prawny Łukasz Koc - Associate
Nadzór merytoryczny: adwokat Agnieszka Soja - Partner
2
Kontakt

Siedziba Kancelarii:

ul. Jabłonowskich 8

31-114 Kraków

T: +48 12 427 24 24

spcg@spcg.pl

Oddział w Warszawie:

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

T: +48 22 244 83 00

warszawa@spcg.pl

Oddział w Katowicach:

ul. Warszawska 10

40-006 Katowice

T: +48 32 352 19 60

katowice@spcg.pl

Oddział we Wrocławiu:

ul. św. Mikołaja 7

50-125 Wrocław

T: +48 71 739 55 00

wroclaw@spcg.pl

Prawo podatkowe – grudzień 2019

© 2019 T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp. k.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.