Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Zespół prawników praktyki prawa podatkowego w kancelarii SPCG świadczy usługi w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego. Sporządzamy opinie prawne w przedmiocie wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego. Oferujemy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowań związanych ze zobowiązaniami podatkowymi, w tym również w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Na bieżąco analizujemy zmiany w uregulowaniach prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz orzecznictwo i interpretacje podatkowe. Śledzimy też przebieg prac legislacyjnych dotyczących przepisów prawa podatkowego.

W niniejszym opracowaniu prezentujemy wybrane przez nas orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje podatkowe, a także informacje o ważniejszych wprowadzonych lub planowanych zmianach w przepisach podatkowych.

Spis treści
1
Najnowsze orzeczenia i interpretacje
1.1
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.1.1

Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do określonej procentowo w umowie o pracę części wynagrodzenia za prace twórcze - wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. III SA/Wa 2346/17 (orzeczenie nieprawomocne)

Stroną w sprawie była spółka działająca w branży informatycznej. Umowy o pracę zawierane przez spółkę z informatykami określały procentową wartość wynagrodzenia za prace twórcze, do której spółka stosowała 50% koszty uzyskania przychodu.

Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację, w celu potwierdzenia, czy w takiej sytuacji jest uprawniona do rozpoznania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Organ podatkowy uznał, że stosowany przez spółkę podział wynagrodzenia poprzez przyjęcie stałego procentu wynagrodzenia jako wynagrodzenie za prace twórcze nie
uprawnia do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. W ocenie organu, taka możliwość istnieje jedynie wtedy, gdy pracodawca wyodrębni część wynagrodzenia należną z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami majątkowymi do utworów. Za wyodrębnienie honorarium nie można uznać sytuacji, w której zostanie ono określone procentowo. Tylko jednoznaczne wyliczenie wartości honorarium z tytułu rzeczywiście wykonanej pracy twórczej pozwoli na zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w podwyższonej wysokości.

WSA nie zgodził się z tym stanowiskiem. Sąd wskazał, że podstawowym warunkiem do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów jest wyodrębnienie części wynagrodzenia za pracę twórczą. Warunek ten jest spełniony również wówczas, gdy ta część wynagrodzenia zostanie określona procentowo.

1.1.2

Program mający na celu zwiększenie sprzedaży, w ramach którego przedstawiciele handlowi otrzymują nagrody za osiągnięcie określonych wyników, nie jest konkursem w rozumieniu Ustawy o PIT - wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. II FSK 1673/16

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach prowadzonej działalności organizuje na zlecenie innych podmiotów akcje promocyjne w postaci loterii, konkursów i sprzedaży premiowych. Spółka uzyskała zlecenie na zorganizowanie konkursu od producenta artykułów przemysłowych. Konkurs miał obejmować przedstawicieli handlowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u dystrybutorów, będących kontrahentami producenta.

Regulamin konkursu zakładał, że organizatorem jest spółka i to ona dokonuje wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, łącznie z wyłonieniem zwycięzców w ramach komisji konkursowej i
przekazaniem nagród. Ze względu na wartość nagrody w konkursie nie podlegały zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT.

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia, czy w odniesieniu do uzyskanego przez zwycięzców konkursu przychodu z tytułu nagród zastosowanie znajdzie 10% stawka PIT.

Zarówno w ocenie organu podatkowego, jak i w ocenie NSA, nagrody, jakie mają być uzyskiwane przez przedstawicieli handlowych, nie będą stanowiły wygranej (nagrody) w konkursie w rozumieniu przepisów podatkowych. Przyznawane nagrody związane są z osiągnięciem najlepszych rezultatów, stąd mamy tu do czynienia z programem motywacyjnym, a nie konkursem.

1.2
Podatek dochodowy od towarów i usług
1.2.1

Nabycie przez wspólnika praw do własności niematerialnych i prawnych w związku z rozwiązaniem spółki osobowej nie daje mu prawa do odliczenia podatku VAT - wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. I SA/Po 198/18 (orzeczenie nieprawomocne)

W ocenie WSA, wspólnik spółki jawnej nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego, wykazanego na fakturze dokumentującej nieodpłatne przekazanie praw do własności niematerialnych i prawnych na rzecz tego wspólnika w związku z rozwiązaniem spółki.

Nieodpłatne przekazanie wartości niematerialnych i prawnych na rzecz wspólnika w związku z rozwiązaniem spółki podlega co prawda opodatkowaniu VAT, nie jest to jednak sprzedaż w rozumieniu Ustawy o VAT. Natomiast nieodpłatne świadczenia, które jedynie dla potrzeb ich opodatkowania zostały zrównane w skutkach podatkowych z
czynnościami odpłatnymi, nie podlegają dokumentowaniu za pomocą faktury VAT.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje z kolei tylko wówczas, gdy dana transakcja podlega udokumentowaniu fakturą VAT. Stąd z uwagi na to, że nieodpłatne przekazanie praw do wartości niematerialnych i prawnych nie podlega udokumentowaniu fakturą VAT, nabywca przedmiotowych praw
nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego.

1.2.2

Podatnicy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z tzw. społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) - wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. I FSK 1420/16

Sprawa dotyczyła spółki realizującej inwestycję w zakresie budowy terminalu odbioru skroplonego gazu ziemnego, która w ramach przyjętej strategii biznesowej podejmuje działania związane z tzw. społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w kwestii, czy
przysługuje jej prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na takie działania.

Organ stwierdził, że wydatki poniesione przez spółkę na realizację działań CRS pozostają bez związku z jej działalnością gospodarczą i nie wpłyną na osiągane przez nią obroty opodatkowane VAT. W konsekwencji spółce nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku tym działaniami.

Odmiennego zdania był NSA, który stwierdził, że powyższe wydatki ponoszone przez spółkę wykazują pośredni związek z działalnością opodatkowaną, bowiem wpływają na postrzeganie spółki jako wiarygodnego partnera biznesowego i jako takie wykazują związek z działalnością opodatkowaną. Zatem spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na działania w ramach CRS.

2
Ordynacja podatkowa
2.1

Przyczyny odmowy wydania opinii zabezpieczającej muszą być określone precyzyjnie - wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. III SA/Wa 2354/17 (orzeczenie nieprawomocne)

Zdaniem WSA, fiskus nie ma prawa do odmowy wydania opinii zabezpieczającej jedynie na tej podstawie, że planowane przez podatnika działania restrukturyzacyjne będą skutkowały osiągnięciem korzyści podatkowej. Fiskus ma obowiązek przedstawienia
argumentów, które będą potwierdzały, że w danych okolicznościach wystąpią również pozostałe przesłanki pozwalające na zastosowanie klauzuli dot. unikania opodatkowania, w tym, że w porównaniu z korzyściami podatkowymi, korzyści gospodarcze związane z planowanymi działaniami mają charakter mało istotny.

3
Nowości legislacyjne
3.1

Planowane zmiany w prawie podatkowym

W dniu 13 czerwca 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało informacje na temat planowanych zmian w prawie podatkowym, wśród których znalazły się:

 • rezygnacja z deklaracji VAT od 2019 roku i zastąpienie ich plikami JPK;
 • umożliwienie podatnikom składania jednej zbiorczej deklaracji PCC za dany
  miesiąc;
 • wprowadzenie 9% podatku CIT dla najmniejszych firm;
 • wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania (np. obniżoną stawką podatkową) kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie (tzw. ulga „Innovation Box”);
 • umożliwienie podatnikom jednorazowego rozliczenia całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym;
 • umożliwienie organizacjom branżowym składania wniosków o wydanie interpretacji ogólnej.

3.2

Nowelizacja Ustawy o PIT i Ustawy o CIT

W dniu 15 czerwca 2018 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uchwalona ustawa przewiduje:

 • rozszerzenie katalogu działalności uprawniających do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, poprzez dodanie działalności twórczej w zakresie inżynierii budowlanej, wzornictwa przemysłowego i gier komputerowych oraz działalności naukowej i prowadzonej na uczelniach wyższych działalności dydaktycznej;
 • zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości komercyjnych. W tym zakresie m.in.:
  • opodatkowaniu będą podlegać wyłącznie nieruchomości i ich części oddane w najem, dzierżawę lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze; co bardzo ważne, tę zmianę stosuje się wstecz, tj. również do opodatkowania za rok 2018;
  • zniesione zostanie ograniczenie opodatkowania do obiektów handlowo-usługowych i biurowych; w konsekwencji
   opodatkowaniu będą podlegać również przychody z wynajmu magazynów, czy niektórych budynków mieszkalnych;
  • wbrew początkowym założeniom kwota wolna od opodatkowania odnosić się będzie do całości przychodów podatnika z budynków będących jego własnością, nie zaś do przychodu z każdego budynku osobno; tym samym kwota wolna będzie mogła zostać zastosowana tylko raz.

Ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: radca prawny Łukasz Koc - Associate
Nadzór merytoryczny: adwokat Agnieszka Soja - Partner
4
Kontakt

Siedziba Kancelarii:

ul. Jabłonowskich 8

31-114 Kraków

T: +48 12 427 24 24

spcg@spcg.pl

Oddział w Warszawie:

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

T: +48 22 244 83 00

warszawa@spcg.pl

Oddział w Katowicach:

ul. Warszawska 10

40-006 Katowice

T: +48 32 352 19 60

katowice@spcg.pl

Oddział we Wrocławiu:

ul. św. Mikołaja 7

50-125 Wrocław

T: +48 71 739 55 00

wroclaw@spcg.pl

Prawo podatkowe – lipiec 2018

© 2019 T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp. k.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.