Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

Piotr Kamiński

radca prawny
Partner

Fotografiabiznesowaiwaszko096
Vcard

Biuro

Kraków
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków
Tel:+48 12 427 24 24
Faks:+48 12 427 23 33


Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1992

Języki

angielski


Spe­cja­li­zu­je się w ban­ko­wo­ści i fi­nan­sach, trans­ak­cjach na­by­wa­nia i łą­cze­nia spół­ek i przed­się­biorstw i fi­nan­so­wa­niu ta­kich trans­ak­cji, a tak­że w spra­wach są­do­wych i arbitra­żo­wych. Re­pre­zen­to­wał klien­tów kan­ce­la­rii w kil­ku­dzie­się­ciu trans­ak­cjach w tym za­kre­sie w tym rów­nież o mię­dzy­na­ro­do­wym za­się­gu.


Doradzał w szczególności:

ZUE S.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
w procesie łączenia tych spółek

Fiat Powertrain Spa

przy nabyciu akcji Fiat Powertrain Sp. z o.o. od General Motors

Martifer Renewables

przy sprzedaży projektów farm wiatrowych w północnej Polsce

Delphi Poland S.A.

przy sprzedaży zakładów produkcyjnych w Krośnie na rzecz BWI

RPPCh Iglokrak Sp. z o.o.

przy umowie nabycia przedsiębiorstwa FH SCOTT

Mota-Engil Central Europe S.A.

przy szeregu transakcji nabycia spółek z branży budowlanej oraz wydobywczej

Vistula S.A. i Wólczanka S.A.

w procesie łączenia się tych spółek (pierwsze łączenie spółek publicznych w Polsce)

Ericsson AB 

w zakresie prawa polskiego w związku z projektem joint venture o zasięgu światowym pomiędzy Ericsson a Sony

Magneti Marelli

przy sprzedaży przedsiębiorstwa produkującego układy zawieszeń na rzecz Thyssen AG

Socrates Investment S.A.
i Secus Investment Sp. z o.o.

w sporach sądowych dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, w postępowaniach dotyczących przymusowego odkupu i wykupu akcji oraz w sporach w sprawie roszczeń związanych z zamianą akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

Grupie Gerium

w sporach sądowych na tle rozliczeń umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

Wojskowe Zakłady
Mechaniczne S.A.

w sporze z dostawcą komponentów do budowy Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak

Angel City

w sporach arbitrażowych z generalnym wykonawcą dotyczących inwestycji budowlanych w Krakowie

Mota - Engil Central Europe S.A.

w sporach sądowych i arbitrażowych, w tym przed ICC w Paryżu, dotyczących realizacji inwestycji infrastrukturalnych

Mostostal Zabrze Holding S.A.

w sporach dotyczących umów kredytowych, zastawów rejestrowych oraz ze skarg pauliańskich

Vistula S.A.

w sporach korporacyjnych, w tym w sporach dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń

Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk