Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:
Wielu spośród prawników SPCG zajmuje się również działalnością naukową, w tym jako pracownicy naukowi wydziałów prawa czołowych uniwersytetów. Dzięki zdobytym w ten sposób doświadczeniom (umiejętności analityczne, pogłębiona refleksja prawnicza, krytyczna ocena poglądów doktryny i orzecznictwa) jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom najwyższy standard usług doradztwa prawnego.  
adwokat

2011

Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej, Wolters Kluwer, Warszawa

2011

Współautor, Czy zagrożenie zjawiskiem przestępczości przeciwko wiarygodności dokumentów zwiększa się?, Czasopismo Prawa karnego i nauk penalnych specjalny/2011

2007

Karnoskarbowa problematyka internetowych zakładów bukmacherskich, Czasopismo Prawa karnego i nauk penalnych 2/2007

2005

Pozorowana pornografia dziecięca, Państwo i Prawo 4/2005

2005

Glosa do uchwały SN z 30.11.2004 r. sygn. akt I KZP 23/04, Apelacja Gdańska 1/2005

2005

Prawne konsekwencje tworzenia prac dyplomowych na zlecenie, Prokuratura i Prawo 5/2005

2005

Wybrane problemy stosowania instytucji obrony koniecznej w prawie karnym, [w:] Monitor Prawniczy 2005 r. nr 4

2003

Przesłanka 'nieskazitelności charakteru' w kontekście ustawowej reglamentacji do wykonywania wolnego zawodu, Studenckie Zeszyty Prawnicze TBSP UJ 9-10/2003

Rozwiń Zwiń

2013

Współautor, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Andrzej Zoll (red.), Zakamycze, Kraków

2012

Współautor, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz,. Andrzej Zoll (red.), Zakamycze, Kraków

2009

Współredaktor, Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, Wolters Kluwers, Warszawa

2008

Na dobre reformy potrzeba czasu. Wywiad, Rzeczpospolita, 222/2008

2007

Łapownictwo uważam za plagę. Wywiad, Rzeczpospolita, 274/2007

2007

Ujawnienie przestępstwa na podstawie art. 229 § 6 k.k. a przyjęcie konstrukcji tzw. czynu ciągłego, K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Wolters Kluwer

2007

Obrona Stokłosy nie przeszkodzi objąć teki ministra. Wywiad, Rzeczpospolita 261/2007

2007

Korporacje nie będą mi dyktowały, co mam robić. Wywiad, Rzeczpospolita, 276/2007

2006

Nadzwyczajny wymiar kary w kodeksie karnym z 1997 roku po nowelizacjach - próba oceny, T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk (red.), Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu Karnego z 1997 roku, UMCS, Lublin

2006

Glosa do uchwały SN z 24 maja 2004 r., I KZP 13/05, Państwo i Prawo 1/2006

2006

Materialnoprawne zagadnienia ugody zawartej między podejrzanym a prokuratorem w trybie art. 335 i art. 343 k.p.k. W: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Ksiega jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka. Red. J. Giezek. Zakamycze 2006 s. 119-134

2006

Das Sanktionensystem und die Suche nach neuen Strafmitteln, Andrzej J. Szwarc, Das dritte deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskollquium, Aktuelle Probleme des deutschen, japanischen und polnischen Strafrechts, Poznań

2005

Recenzent, Oktawia Górniok, Odpowiedzialność karna menadżerów (z uwzględnieniem przepisów ustaw dodatkowych w tym KSH), Państwo i Prawo 10/2005

2001

Wybrane problemy wymiaru kary za przestępczość zorganizowaną, Prokuratura i Prawo

2001

Wybrane zagadnienia ochrony prawno-karnej w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej, Tadeusz Szymanek (red.), Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa

2001

Współredaktor, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa

1998

Współautor, Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Kazimierz Buchała (red.), Warszawa

1995

Współredaktor, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stan prawny na 31.III.1995 r., Dom Wydawniczy ABC, Warszawa

1994

Znamiona normatywne w kodeksie karnym, Zbigniew Ćwiąkalski, Maria Szewczyk, Stanisław Waltoś, Andrzej Zoll (red.), Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

1994

Problemy odpowiedzialności karnej, Zbigniew Ćwiąkalski, Maria Szewczyk, Stanisław Waltoś, Andrzej Zoll (red.), Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

1993

Błąd w prawie karnym - stan obecny i proponowane zmiany, T. Bojarski, E. Skrętowicz, Problemy reformy prawa karnego. Materiały konferencyjne, Lublin - Kazimierz Dolny

1991

Błąd co do bezprawności czynu w polskim prawie karnym. (Zagadnienia teorii i praktyki), Uniwersytet Jagielloński, Kraków

1989

Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 57 k.k.) - propozycje zmian, Problemy Praworządności 7/1989

1989

O niektórych pojęciach związanych z wymiarem kary, Nowe Prawo 4/1989

1989

Uwagi do założeń reformy prawa wykroczeń, Państwo i Prawo 6/1989

1989

Generalprävention und gerechte Strafe, Zeszyty Naukowe UJ Prace Prawnicze, 127/1989

1988

Glosa do uchwały SN z 15 czerwca 1986 r., VI KZP 55/85, OSPiKA 7/1988

1987

Recenzent, A.Eser, G.Keiser, E.Weigend, Zweites deutsch-polnisches Kolloquium über Strafrecht und Kryminologie. Rechtfertigung und Entschuldigung. Schwangerachftsbbruch. Gewaltkriminalität, Państwo i Prawo

1983

Glosa do wyroku SN z 20 października 1980 r., Rw 358/80, Państwo i Prawo 10/1983

1982

Nadzwyczajne złagodzenie kary w praktyce sądowej, Wydaw. Prawnicze, Warszawa

1981

Procesowe aspekty stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, Nowe Prawo 6/1981

1979

O warunkach zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, Palestra 8/1979

1978

Recenzent, Alicja Grześkowiak, Kara pozbawienia wolności względem nieletnich w prawie karnym europejskich państw socjalistycznych, Palestra 3/1978

1978

Recenzent, Zbigniew Radwański, glosa do uchwały SN z 16.IV.1975 r., III CZP 17/75, Palestra 2/1978

1976

Recenzent, Krystyna Daszkiewicz, Nadzwyczajne złagodzenie kary w polskim kodeksie karnym. Nowe Prawo 2/1976

1976

Recenzent, Władysław Górski, Prawo przewozowe i ubezpieczenia, Palestra 11/1976

1976

Glosa do wyroku SN z 3 grudnia 1974 r., III KR 308/74, Nowe Prawo 2/1976

1976

Współautor, Glosa do wyroku SN z 26 czerwca 1975 r., III KR 354/75, Państwo i Prawo 10/1976

1976

Współautor, Glosa do uchwały SN z 18 września 1975 r., VI KZP 2/75, OSPiKA 184/1976

1976

Glosa do wyroku SN z dn. 3 grudnia 1974 r., IV KR 308/74, Palestra 2/1976

1975

Recenzent, Danuta Pleńska, Zagadnienia recydywy w prawie karnym, Palestra 1/1975

1973

Recenzent, Andrzej Spotowski, Przestępstwa służbowe (nadużycie służbowe i łapownictwo) w nowym kodeksie karnym, Wydawnictwo Polskie Prawo 3/1973

Rozwiń Zwiń

radca prawny

2014

Współredaktor, Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

2014

Współautor. Wyznaczanie rynków produktowych w ramach kontroli koncentracji sieci sklepów wielkopowierzchniowych. W kierunku konwergencji praktyk krajowych i unijnych? Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6(3), s. 8-21 pobierz

2014

"Zgody szczególne” na dokonanie koncentracji (wybrane zagadnienia), Europejski Przegląd Sądowy

2014

Współautor, Implementation of the Third Energy Package in Poland, El Mercado europeo de la energía después del tercer paquete legislativo, G. Maestro Buelga, M.A. García Herrera, E. Virgala Foruria (red.), Granada

2014

Przekształcenia polskiego prawa energetycznego pod wpływem Unii Europejskiej, System prawa administracyjnego, t. 3, Europeizacja prawa administracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Wydawnictwo C.H. Beck i Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa

2014

Współautor, Przekształcenia ustroju administracji publicznej w Polsce pod wpływem prawa Unii Europejskiej, System prawa administracyjnego, t. 3, Europeizacja prawa administracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Wydawnictwo C.H. Beck i Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa

2013

Procesowe nadużycie prawa jako przesłanka naruszenia art. 102 TFUE, Europejski Przegląd Sądowy 1/2013;

2013

Ewolucja unijnego rynku wewnętrznego w zakresie handlu uzbrojeniem, , J. Barcz, J. Bokszczanin (red.), Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi. Nowe regulacje – nowe wyzwania, Warszawa

2012

Współautor, ‘The Court of the Last Word.’ Competences of the Polish Constitutional Tribunal in the Review of European Union Law, Yearbook of Polish European Studies 15/2012, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/s_dudzik.pdf.

2012

Konstytucyjne ramy polskiego prawa energetycznego, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa

2012

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Zjednoczeni w różnorodności?, C. Mik (red.), Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności, Warszawa

2011

Prawo konkurencji Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony (artykuł recenzyjny), Państwo i Prawo 5/2011;

2011

Współredaktor, Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer

2011

Szkoła wyższa jako przedsiębiorstwo w prawie pomocy państwa Unii Europejskiej, J. Barcz, J. Wilkin (red.), Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni, Warszawa

2011

Współautor, El mercado de la electricidad en Polonia, Gonzalo Maestro Buelga, Miguel Angel García Herrera, Eduardo Virgala Fororuia (red.), La construcción del mercado europeo de la energía, Granada

2011

Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych w sprawie projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawionego w dniu 12 listopada 2010 r. Sejmowi RP przez Prezydenta RP (druk nr 3598), Przegląd Legislacyjny 1/2011;

2011

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w świetle unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw, Gdańskie Studia Prawnicze, Księga jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodeckiego;

2010

Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw, Wolters Kluwer

2009

Współredaktor, Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej,Wolters Kluwer

2008

Enforceability of Regulatory Decisions and Protection of Rights of Telecommunications Undertakings, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (publ. Uniwersytet Warszawski) 1/2008;

2008

The Role of National Courts in Ensuring the Effectiveness of the Standstill Clause in State Aid Cases (Article 88(3) EC), Archivum Iuridicum Cracoviense XLI 2008;

2008

Sposoby przekształcania prawa polskiego pod wpływem prawa europejskiego (na przykładzie prawa gospodarczego), Państwo i Prawo 5/2008;

2007

Unia Europejska, P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Warszawa

2007

Prawne konsekwencje naruszenia ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych (wybrane zagadnienia), Samorząd Terytorialny 3/2007;

2007

National Report: Poland, P. F. Nemitz (red.), The Effective Application of EU State Aid Procedures. The Role of National Law and Practice, Kluwer Law International 2007;

2006

Recenzent, C. Mik, W. Czapliński, Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, Europejski Przegląd Sądowy 2006;

2006

Współautor, Określenie sposobu korzystania z gruntu w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste - konsekwencje dla procesu inwestycyjnego, Samorząd Terytorialny 5/2006;

2006

National Report: Poland, X. L. Xenopoulos (red.), General Rapporteur P.F. Nemitz,State Aid: the effective application of EU state aid procedures: From a plan to grant aid to the recovery of illegal aid – the role of national law and practice, Nicosia

2005

Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w projekcie dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym, Wspólnoty Europejskie 10/2005;

2005

Konstytucja dla Europy - przyszły fundament Unii Europejskiej, red. S. Dudzik, Zakamycze 2005;

2005

Konstytucja dla Europy – wprowadzenie, publikacja elektroniczna na dysku CD pt. Konstytucje, Gazeta Prawna 84/2005;

2005

Wspólnotowa regulacja pomocy państwa dla przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym, C. Banasiński (red.), Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa

2005

System instytucjonalny Unii Europejskiej w Konstytucji dla Europy. Zarys problematyki, S. Dudzik (red.), Konstytucja dla Europy - przyszły fundament Unii Europejskiej, Zakamycze

2004

Współautor, National Report: Poland, D. Cahill (red.), The Modernisation of EU Competition law Enforcement in the European Union. FIDE 2004 National Reports, Cambridge

2004

Rola organów krajowych w sprawach kontroli i nadzoru pomocy państwa dla przedsiębiorstw w wybranych porządkach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej, F. Piontek, W. Piontek (red.), Rola i znaczenie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej po integracji Polski z Unią Europejską, Warszawa – Bielsko-Biała – Katowice

2004

Zasada pomocniczości w przyszłej konstytucji europejskiej, Państwo i Prawo 3/2004;

2004

Współpraca państw członkowskich i instytucji wspólnotowych w sprawach pomocy państwa dla przedsiębiorstw. Zagadnienia podstawowe, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1/2004;

2003

“Enhanced Cooperation” between EU Member States - An Opportunity or a Threat to Poland, A. Bodnar, M. Kowalski, K. Raible, F. Schorkopf (red.) The Emerging Constitutional Law of the European Union - German and polish Perspectives, Heidelberg

2003

Rola parlamentów krajowych w Unii Europejskiej w świetle projektu konstytucji dla Europy, Wspólnoty Europejskie 11/2003;

2003

Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na administrację rządową na przykładzie kooperacyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji, S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź (red.) Przystąpienie Polskie do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, Kraków

2003

Współautor, Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, Zakamycze

2003

Mechanizm wzmocnionej współpracy na tle konstytucyjnych zasad porządku prawnego Unii Europejskiej, Kwartalnik Prawa Publicznego 1/2003;

2003

Recenzent, E. Wojtaszek-Mik, Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2/2003;

2003

Zasada subsydiarności w projekcie przyszłej Konstytucji Europejskiej, PECSA Informuje 1/2003;

2002

Ochrona konkurencji na rynku kart płatniczych w świetle prawa wspólnotowego (wybrane zagadnienia), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 7/2002;

2002

Współautor, IGC 2000 and the institutional reforms necessitated by the enlargement: Some practical reflections from the perspective of the candidate state, www http://www.consuniv.org/frame_en.html.

2002

Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Wspólnoty Europejskiej, C. Mik (red.), Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, Toruń

2002

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Zakamycze

2000

Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie notyfikowanej pomocy państwa dla przedsiębiorstw, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 5/2000;

2000

Bezpośrednia skuteczność przepisów prawa wspólnotowego dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw, Państwo i Prawo 7/2000;

2000

Ochrona zaufania a obowiązek rewindykacji nielegalnej pomocy państwa dla przedsiębiorstw na podstawie prawa wspólnotowego, S. Biernat (red.), Studia z prawa Unii Europejskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków

1999

Konstytucyjna pozycja samorządu terytorialnego a perspektywy integracji europejskiej, C. Mika (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Toruń

1999

Zasada subsydiarności na tle aktualnych przemian w Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Europejskiego 2/1999;

1998

The Concept of "Concentration of Undertakings" in Regulation 4064/89 of the Council of the European Communities and Polish Anti-Monopoly Law, Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union, Central and Eastern European Legal Studies (a special edition of the „European Review of Public Law”), European Public Law Center

1998

Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Problematyka prawna, Kraków 1998;

1998

Przepisy ogólne ustawy o zamówieniach publicznych po nowelizacji, Państwo i Prawo 3/1998;

1998

Podmiotowość prawna sejmiku samorządowego, Samorząd Terytorialny 3/1998;

1998

Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych 1998, Zamówienia Publiczne – Doradca 9/1998;

1998

Zasada subsydiarności w prawie Unii Europejskiej, S. Dolata(red.) Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, Opole

1997

Spółki z udziałem gminy a zamówienia publiczne jednostek samorządu terytorialnego, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnozy i perspektywy, Opole

1997

Spółka z udziałem gminy uczestnikiem postępowania o zamówienie publiczne, Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 2/1997;

1996

Zasada wyłączności jurysdykcji Wspólnoty Europejskiej w sprawach połączeń przedsiębiorstw a uprawnienia państw członkowskich, Państwo i Prawo 4-5/1996;

Rozwiń Zwiń

2013

Pozytywistyczny park jurajski, Forum Prawnicze, nr 1/2013

2013

Over-Aggregated Concepts, Adjective-Modifiers and Argumentation (wspólnie z A. Dyrdą) (;) Jaromir Savelka et al. (eds), Argumentation 2013, Brno 2013, ss. 23-40

2013

Formulating Directives, J. Jadacki (wyd), Being and Duty, Krakow

2012

Współautor, Are Legal Concepts Embedded In Legal Norms? International Journal of the Semiotics of Law, 4/2012

2012

Consensus and Objectivity of Legal Argumentation, Argumentation 2012. International Conference on Alternative Methods of Argumentation In Law, Brno

2012

Postępowanie sądowe jako złożony dyskurs - zagadnienia pragmatyki języka sali sądowej, A. Markowski, R. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny, Warszawa

2012

Współautor, Teoria wykładni celowościowej Marka Smolaka, Państwo i Prawo, 12/2012

2012

Oryginalizm i living consitutionalism a koncepcja państwa prawnego, Państwo prawa i prawo karne, Warszawa

2011

Język prawniczy – dostęp do wiedzy tajemnej?, J. Winczorek (red.), Wartości a sukces zawodowy prawników, Warszawa

2011

Współautor, Teoria praw podstawowych Roberta Alexy’ego, Przegląd Sejmowy 3/2011

2011

Współautor, Semantic Sting and Legal Argumentation, Argumentation 2011. International Conference on Alternative Methods of Argumentation In Law, Brno

2010

Interpretacja orzeczeń arbitrażowych z punktu widzenia teorii prawa, J. Okolski (red.), Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Warszawa

2010

Dyrektywy wykładni drugiego stopnia, S. Czepita, A. Choduń (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego, Szczecin

2010

Redakcja, Law, Liberty, Morality and Rights, Wolters Kluwer, Warszawa

2009

Współautor, Complexity of the Social Sphere and the Judicial Decision-Making Process, The Future of Polish Courts, Archivum Iuridicum Cracoviense XLII

2009

Postulat jasności i zrozumiałości tekstów prawnych a dostęp do prawa, Prawo i język, Warszawa 2009

2009

Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, Państwo i Prawo, 7/2009

Rozwiń Zwiń

2010

Współautor, Prawo rzeczowe. Repetytorium, M. Araszkiewicz, D. Mróz (red.), Wolters Kluwer, Warszawa

2008

Uchylenie zagranicznego wyroku sądu polubownego a jego uznanie na terytorium Polski, Przegląd Prawa Handlowego 2/2008

2006

Współautor, Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa - Zobowiązania, K. Jasińska, A. Lejko (red.), Wolters Kluwer, Kraków


2003

Czy bank może zaskarżyć orzeczenie Arbitra Bankowego?, Prawo Bankowe 4/2003


radca prawny

2009

Czy nieznajomość prawa szkodzi? Rozważania o pouczeniach jako instytucji prawnej ograniczającej negatywne skutki nieznajomości prawa, Przegląd Sejmowy 3/2009

2007

Zasady techniki prawodawczej i ich rola w procesie tworzenia i interpretowania przepisów prawa, T. Pietrzykowski (red.), W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego, Humanitas, Sosnowiec


radca prawny

2012

Współautor, Etyka w administracji publicznej, Lexis Nexis ,Warszawa

2012

Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa, Difin, Warszawa

2011

Podstawy prawa intertemporalnego, Lexis Nexis, Warszawa

2010

Etyczne problemy prawa, Lexis Nexis, Warszawa

2004

Wsteczne działanie prawa i jego zakaz, Zakamycze, Kraków

Rozwiń Zwiń

radca prawny

2010

Determinanty komunikacyjnego ujęcia dyskursu legislacyjnego, S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus (red.), Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, Kraków

2010

Wykładnia rozszerzająca, Warszawa

2010

Doktryna acte clair z perspektywy teoretycznych koncepcji wykładni, A. Choduń i S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego, Księga jubileuszowa profesora Macieja Zielińskiego, Szczecin

2009

Outline of a Theoretical Model of Community Oriented Interpretation of national Law, Archivum Iuridicum Cracoviense, XLII 2009

2008

Communicative Approach to Legal Policy - Possibilities and Limitations, T. Biernat and M. Zirk - Sadowski (red.) Politics of Law & Legal Policy. Between Modern and Post - Modern Jurisprudence, Wolters Kluwer

2007

Współrecenzent, Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Państwo i Prawo 4/2007

2006

"Ius" i "lex" w prowspólnotowej wykładni prawa krajowego, Prawo - władza - społeczeństwo - polityka, Księga jubileuszowa Profesora Krzysztofa Pałeckiego, Toruń

2005

Konstrukcyjna teoria wykładni Sawy Frydmana - próba współczesnego ujęcia, Państwo i Prawo 5/2005

2003

Reguły preferencji w prawniczych rozumowaniach interpretacyjnych, J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa 2, Kraków

2003

Wartości i zasady w planowaniu przestrzennym, I. Bogucka, Z. Tobor (red.), Prawo a wartości, Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Zakamycze

2001

Wiedza empiryczna w prawniczych uzasadnieniach decyzji interpretacyjnych, Dziedzictwo prawne XX wieku, Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa, Kraków

2000

O paradygmacie dogmatyki prawa, Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności, Księga pamiątkowa ku czci Prof. dr hab. Stanisława Waltosia, Warszawa

1999

Grundzüge des polnischen Steuerrechts, Materiały Konferencji Deutsch – Polnische Rechtsschule, Berlin

1997

Językowe znaczenie tekstu prawnego jako granica wykładni, Marek Zirk – Sadowski (red.), Filozoficzno – teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, Łódź

1997

Współautor, Polish Legal Theory. An attempted Overview, European Journal of Law, Philosophy and Computer Science 2/1997

1996

Uzasadnianie decyzji interpretacyjnych przez ich konsekwencje, Kraków

1995

The Polish Legal Theory, 17th IVR World Congress : Challenges to Law at the End of the 20th Century, Plenary and Prallel Sessions, Bologna

1995

Współautor, Samorządowy projekt ustawy o drogach publicznych, Biuletyn Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 3/1995

1994

Die Einführung der Mehrwertsteuer in Polen, Information und Inwestition 10/1994

1994

Współautor, Empirisches Wissen als Grundlage der teleologischen Interpretation, ARSP Beiheft 53, 1994

1989

Bibliografia prac K. Opałka, Księga Pamiątkowa ku czci Prof. dr Kazimierza Opałka Prawo i Polityka, Warszawa

1989

Współautor, Obraz systemu prawa w dogmatyce prawniczej, Księga pamiątkowa ku czci Prof. dr Z. Ziembińskiego, Poznań

1989

Następstwa decyzji stosowania prawa, Państwo i Prawo, 11/1989

1989

Folgenorientierung und teleologische Auslegung, Archivum Iuridicum Cracoviense, XII 1989;

1988

Moc prawna a hierarchia w systemie prawa, Księga Pamiątkowa ku czci Prof. dr Kazimierza Opałka, Prawo i polityka 1988

1988

Hierarchia w systemie prawa, Kraków

1987

Współrecenzent, Arthur Kaufmann, Rechtsphilosophie im Wandel, Beiträge zur juristischen Hermeneutik, Arthur Kaufmann, Państwo i Prawo,. 4/1987

1986

Niektóre właściwości hierarchicznego uporządkowania systemu prawa, Studia Prawnicze 3-4/1986

1986

Współautor, Le systeme du droit dans la dogmatique juridique, Archives de Philosophie du Droit 31/1986

1985

Tłumaczenie, H. Kelsen : Die Grundlage der Geltung einer normativen Ordnung : die Grundnorm, Współczesna teoria i filozofia prawa na Zachodzie Europy, Kraków

1985

Redakcja, Współczesna teoria i filozofia prawa na Zachodzie Europy, Kraków

1985

Tłumaczenie, H. Kelsen : Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence, T. Gizbert-Studnicki, K. Płeszka, R. Sarkowicz, J. Stelmach, Współczesna teoria i filozofia prawa na Zachodzie Europy, Kraków

1985

Die horizontale und die vertikale Gliederung des Rechtssystems, Archivum Iuriducum Cracoviense XVIII 1985

1984

Współautor, Dwa ujęcia wykładni prawa. Próba konfrontacji, Zeszyty Naukowe UJ DCLXXVII 2/1984

1982

Bibliographie des Krakauer Zentrums der Rechtstheorie, Schriftenreihe Methodologie der marxistisch-leninistischen Rechtswissenschaft, Karl-Marx-Universität, Leipzig 10/1982

1981

Das System des Rechts und die allgemeine Systemtheorie, Schriftenreihe Methodologje der marxistisch-leninistischen Rechtswissenschaft, Karl-Marx-Universität, Leipzig

1981

Współautor, Ontologia Leona Petrażyckiego, Studia Filozoficzne 5/1981

1979

Dwie koncepcje normy prawnej w psychologicznej teorii prawa Leona Petrażyckiego, Zeszyty Naukowe UJ DXXXI 12/1979

1979

Recenzent, Fiłosofia i burzuaznoje prawosoznanije, W.P.Żółtew, Państwo i Prawo 6/1979

1978

Funkcjonowanie prawa w społeczeństwie socjalistycznym, sprawozdanie z konferencji teoretyczno prawnej, Państwo i Prawo XXXVIII 10/1978

0

Współautor, Legal Theory and Philosophy in Poland, E. Pattaro (red.), Treatise, w druku;

0

Zmiana paradygmatu interpretacyjnego w polskiej teorii prawa po akcesji do Unii Europejskiej, A. Niewiadomski i inni (red.), Język współczesnego prawa – Materiały pokonferencyjne, w druku

Rozwiń Zwiń

radca prawny

2014

Potrącenie wierzytelności przez dłużnika hipotecznego – glosa do wyroku SN z 23 maja 2013 r. (IV CSK 655/12), Monitor Prawa Bankowego 4/2014

2014

Współautor, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz, J. Pisuliński (red.), LexisNexis, Warszawa

2013

Współautor, Zarys problematyki towaru niezamówionego w polskim prawie konsumenckim, A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa

2013

Glosa do wyroku SA w Katowicach z dnia 11 stycznia 2013 r., sygn. akt V ACa 614/12, Monitor Prawa Bankowego 11/2013

2012

Nadmierne zabezpieczenie kredytu, Lexis Nexis, Warszawa

2012

Glosa do wyroku SN z dnia 12 października 2011 r., sygn. akt II CSK 690/10, Monitor Prawa Bankowego 6/2012

2011

Sądowe zniesienie hipoteki za wynagrodzeniem, Monitor Prawa Bankowego 6/2011

2010

Glosa do wyroku SN z 24 lipca 2008 r.,sygn. akt IV CSK 87/08, Przegląd Sądowy 4/2010

2010

Współautor, Hipoteka po nowelizacji. Komentarz. Jerzy Pisuliński (red.), Lexis Nexis, Warszawa

2009

Uprawnienie do zmniejszenia sumy hipotecznej w projekcie nowelizacji prawa hipotecznego, Rejent 11/2009

2008

Ograniczone prawa rzeczowe w prawie niemieckim, Studia Prawa Prywatnego 4/2008

Rozwiń Zwiń

2012

Arbitraż inwestycyjny w stosunkach polsko - ukraińskich, Wrocławsko - Lwowskie Zeszyty Prawnicze 3, pod red. A. Bojko, M. Marszał, Wrocław 2012 r., (artykuł w j. polskim, tłumaczenie na j. ukraiński)

2012

Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego, Wrocław 2012; Jednolite przepisy dotyczące umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawarte w projekcie tzw. instrumentu opcjonalnego a konieczność ustalenia statutu pomocniczego

2012

Czy istnieje potrzeba wprowadzenia instrumentu prawnego dotyczącego online dispute resolution (ODR) w zakresie rozstrzygania sporów wynikłych z transgranicznych transakcji handlu elektronicznego? Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych, nr 1/2012

2012

Współautor, ODR and Trans - Border Disputes [w:] Costs and Quality of Online Dispute Resolution: A Handbook for Measuring the Costs and Quality of ODR, pod red. M. Gramatikova, 2012

2012

Kazusy z prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, pod red. J. Gołaczyński, P. Pęcherzewski, Wrocław 2012; Rozdział I: Kazusy 1-5, Rozdział II: Kazusy 1-7, Rozdział III: Kazusy 1-9, Rozdział IV: Kazusy 16 - 22, Rozdział V: Kazusy 1-6; Rozdział VII: Kazusy 5-6; Rozdział VIII: Kazusy 1-10; Rozdział X: Kazusy 1-10

2012

Kilka uwag o skutku pozytywnym prawomocności materialnej wpisu do księgi wieczystej, Palestra nr 3-4/2012

2011

Autonomia woli stron w zakresie prawa właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych w świetle Protokołu haskiego, Europejski Przegląd Sądowy, nr 7/2011

2011

Współautor, Prawo właściwe dla własności i innych praw rzeczowych w świetle nowej regulacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, Monitor Prawniczy nr 22/2011

2011

Wpływ ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego Tom 8, pod red. M. Pazdana, Katowice 2011,

2011

Technologia informacyjna dla prawników, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011; Rozdział 5 pkt. 2 Cyberterroryzm; Rozdział 6 pkt. 1 Dzienniki urzędowe w postaci elektronicznej oraz podstawa prawna do ich zamieszczania w Internecie; Rozdział 7pkt.3.3. Orzecznictwo w serwisie internetowym Trybunału Konstytucyjnego; Rozdział 7 pkt. 4 Portale internetowe z orzecznictwem unijnych organów sądowych; Rozdział 7 pkt. 5 Orzecznictwo międzynarodowych organów sądowych; Rozdział 8 pkt. 3 Serwis internetowy Narodowego Banku Polskiego; Rozdział 8 pkt. 4 Serwis internetowy Europejskiego Banku Centralnego

2011

Ochrona praw do znaku towarowego w świetle punktu 4 Jednolitych Zasad Rozwiązywania Sporów o nazwy domen internatowych ICANN, Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych, nr 1/2011

Rozwiń Zwiń

radca prawny

2019

S. Dudzik, E. Rumak, Odpady komunalne powstające na nieruchomościach niezamieszkałych. Problematyka prawna, Studia Prawnicze KUL, nr 3(79)/2019

2009

Współautor, Polish Leniency Programme and its Intersection with Private Enforcement of Competition Law, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2/2009


radca prawny

2013

Błędna wykładnia i niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego (w świetle teorii prawa), Państwo i Prawo 4/2013

2007

Współautor (razem z Dominiką Rogoń), Wpływ spadkobrania na bankowe stosunki umowne, cz. I. Umowa kredytu i umowa pożyczki, Prawo Bankowe 9/2007

2007

Umowa kredytu zabezpieczona przewłaszczeniem na zabezpieczenie w upadłości układowej, Przegląd Prawa Handlowego 8/2007

2006

Granice wykładni prawa, Wolters Kluwer

2005

Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych w świetle dyrektywy 2002/47/EC, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1/2005

2005

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, LEX/el. 2005

2005

Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy oraz komentarz do art. 93 p.b., F. Zoll (red.), Prawo Bankowe. Komentarz, Kraków

2004

Wzorce klauzul umownych do umowy gwarancji bankowej, Profesjonalny Serwis Bankowy On-line

2004

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane. Komentarz, LEX/e.2004

2003

Gwarancje bankowe i akredytywy, F. Zoll (red.), Prawo bankowe- zarys wykładu, Kielce

2003

Zasada określoności regulacji prawnej na tle orzecznictwa TK i niemieckiego sądu konstytucyjnego, Transformacje Prawa Prywatnego 3/2003

2002

Potrącenie z rachunku bankowego - przesłanka wymagalności wierzytelności posiadacza, Prawo Bankowe 5/2002

2001

Egzekucja ze wspólnych rachunków bankowych, Prawo Bankowe 5/2001

2001

Zarzuty gwaranta dotyczące stosunku prawnego zabezpieczonego gwarancją bankową, Transformacje Prawa Prywatnego 4/2001

2000

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe (nota), W. Pyzioł (red.), Encyklopedia Prawa Bankowego, Warszawa

Rozwiń Zwiń

radca prawny

2013

Dopuszczalność stosowania bonusów (premii pieniężnych), opustów i rabatów w świetle przepisu art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2/2013


Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.