Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Właściciel serwisu

 1. Właścicielem serwisu dostępnego pod adresem www.spcg.pl („Strona”) jest T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków („SPCG”). W razie jakichkolwiek uwag, pytań lub reklamacji prosimy o kontakt z SPCG. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Szczegółowe dane kontaktowe SPCG dostępne są na Stronie w zakładce „Kontakt”.

Wymagania techniczne

 1. Dla Korzystania ze Strony konieczne jest dysponowanie urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer. Dla otrzymywania materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów, udostępnianych przez SPCG, konieczne jest dysponowanie odpowiednim programem obsługującym pocztę elektroniczną.

Zakaz działań bezprawnych

 1. W przypadku korzystania ze Strony lub otrzymywania materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów udostępnianych przez SPCG, Użytkownik winien działać z poszanowaniem prawa. Zakazane jest w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszelkie materiały i wiadomości zamieszczane na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym zakresie nie stanowią one porady prawnej, ani oferty w rozumieniu przepisów prawa. SPCG dokłada wszelkich starań w celu zachowania aktualności, rzetelności i przydatności zamieszczanych na stronie materiałów, niemniej jednak nie składa żadnych gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

Prawa autorskie

 1. Niniejsza Strona (jej zawartość i struktura) są chronione prawami autorskimi. Niedozwolone jest wykorzystywanie jakichkolwiek prezentowanych na Stronie materiałów lub elementów Strony dla celów komercyjnych, bez zgody SPCG.

Dane osobowe

 1. SPCG jest administratorem przetwarzanych przez siebie danych osobowych,
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. SPCG przetwarza dane osobowe tylko w przypadkach prawnie dozwolonych, na warunkach wynikających z przepisów prawa, w tym RODO. W szczególności SPCG przetwarza dane osobowe, gdy jest to niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie takiej osoby przed zawarciem umowy; do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SPCG; do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SPCG (względnie inne podmioty) lub na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.
 3. SPCG przechowuje dane tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania.
 4. Osoby, których dane są przez SPCG przetwarzane mogą, w zakresie 
i z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO, wykonywać prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdyby były one przez SPCG przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zaś podstawą przetwarzania jest zgoda lub dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy), a także prawo do sprzeciwu i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie osoby, której dane dotyczą, ma ona w każdym momencie prawo do wycofania tej zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. SPCG przetwarza dane osobowe stosując odpowiednie, techniczne 
i organizacyjne, środki bezpieczeństwa.
 6. Odbiorcami danych przetwarzanych przez SPCG są w niezbędnym zakresie: pracownicy i współpracownicy SPCG; organy publiczne; podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu SPCG (m.in. świadczące usługi informatyczne, marketingowe); podmioty świadczące na rzecz SPCG usługi wspierające działalność SPCG.

Cookies

 1. W związku funkcjonowaniem Strony automatycznie przetwarzane są informacje zawarte w tzw. plikach cookies. Pliki te stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i służą korzystaniu z tej Strony. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony oraz uzyskującym do nich dostęp jest SPCG. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony automatyczne zbierane są dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 2. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. Wydajnościowe cookies – umożliwiające zbieranie informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony,
  2. Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez Użytkowników (takie jak język lub region, w którym Użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał Użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony, które można edytować.
  3. Niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony.
 3. Na Stronie stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).”Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Pliki cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych ani nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 5. Dane zbierane podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony mogą być zapisywane w logach serwera. Nadto SPCG korzysta z usługi Google Analytics (systemu analityki internetowej) w celu zbierania i analizowania informacji o korzystaniu z witryny. Informacje w związku z usługą Google Analytics są przechowywane przez okres 26 miesięcy. W celu korzystania z tej usługi zbierane informacje przekazywane są firmie Google, dysponującej certyfikatem Programu Tarcza Prywatności UE-USA, który to program objęty jest decyzją Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Aby wyłączyć działanie Google Analytics należy skorzystać z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout i dostępnego tam dodatku. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/.
 6. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez SPCG na urządzeniu Użytkownika Strony, wyraża on za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może zrezygnować z cookies lub usunąć je, wybierając odpowiednie ustawienia w używanym przez siebie oprogramowaniu (przeglądarce internetowej). Pod następującymi linkami znajdują się informacje na temat sposobów usunięcia cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  2. Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
  6. Safari (Desktop): https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 8. Dane zbierane w związku z korzystaniem Użytkownika ze Strony wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, w celach statystycznych (np. badania popularności poszczególnych zakładek), w celach optymalizacji korzystania ze Strony przez Użytkownika Strony.

Udostępnianie materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów, przez SPCG

 1. Udostępnianie materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów przez SPCG, za pośrednictwem poczty elektronicznej, następuje 
za zgodą Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich materiałów, przesyłając taką dyspozycję pod adres e-mail lub klikając w link.
 2. Dalsze informacje dotyczące udostępniania materiałów, o których mowa w punkcie 20 powyżej dostępne są pod tym adresem.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz Politykę prywatności