Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG kon­se­kwent­nie prze­zna­cza część swe­go cza­su pra­cy i po­ten­cja­łu na pro­wa­dze­nie dzia­łań o cha­rak­te­rze pro pu­bli­co bono, po­dej­mu­jąc się pro­wa­dze­nia spraw lub udzie­la­jąc opi­nii, po­rad i kon­sul­ta­cji bez wy­na­gro­dze­nia. Tego typu dzia­łal­ność do­ty­czy w szcze­gól­no­ści in­sty­tu­cji pań­stwo­wych, sa­mo­rzą­do­wych, wyż­szych uczel­ni, podmiotów non pro­fit jak również podejmowania się spraw istotnych z punktu widzenia interesu społecznego czy też skomplikowanych w swojej naturze. W szcze­gól­no­ści wska­zać moż­na:

  • do­radz­two i re­pre­zen­ta­cję Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go, wraz z Hen­ge­ler Mul­ler w spra­wie do­ty­czą­cej kra­dzie­ży z Bi­blio­te­ki Ja­giel­loń­skiej i wy­wo­zu za gra­ni­cę sta­rych i nie­zwy­kle cen­nych in­ku­na­bu­łów, któ­re zo­sta­ły sku­tecz­nie od­zy­ska­ne,
  • re­pre­zen­to­wa­nie Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go w spo­rze i po­stę­po­wa­niu są­do­wym prze­ciw­ko wy­ko­naw­cy jed­nej z naj­więk­szych in­we­sty­cji in­fra­struk­tu­ral­nych, pro­wa­dzo­nych przez Uni­wer­sy­tet,
  • uczest­nic­two w cha­rak­te­rze do­rad­ców i opi­nio­daw­ców w pra­cach ko­mi­sji sej­mo­wych, w szcze­gól­no­ści w za­kre­sie pra­wa po­dat­ko­we­go, ale tak­że np. w spra­wie prze­ciw­dzia­ła­nia po­ka­zy­wa­niu prze­mo­cy w środ­kach ma­so­we­go prze­ka­zu,
  • doradztwo i reprezentację p. Tomasza Komendy w głośnej sprawie uniewinnienia przez Sąd Najwyższy oraz w staraniu się o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za bezprawne pozbawienie wolności;
  • uczestnictwo w programie Centrum Pro Bono polegającym na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych; w ramach tego programu SPCG udzieliła lub udziela pomocy takim organizacjom, jak Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, Fundacja Rozwoju Kina, Fundacja Świat Dzieciom, Fundacja Edukacyjno – Artystyczna a Love Supreme, Stowarzyszenie Grupa eFTe Warszawa.

Ponadto SPCG wspomagała lub wspomaga swymi usługami Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundację Anny Treter „Piosenkarnia”, Fundację Wspólnota Nadziei oraz Centrum Nauki i Życia „Farma”, Fundację Polska-Haiti, Polską Fundację Dzikich Zwierząt, Instytut im. Ks. Blachnickiego, Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie, Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”, Fundację Partnerstwo dla Środowiska, a także organizacje studenckie, w tym Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

Kancelaria SPCG bierze również udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, w tym w akcji Prawnicy Chorym Dzieciom.

 

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.