Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa energetycznego, doradztwa regulacyjnego oraz obsługi procesów inwestycyjnych w energetyce. Szczególne doświadczenie posiadamy w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów działających w sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych oraz instalacji biogazowych. Do grona naszych Klientów należą również podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną.

W zakresie prawa energetycznego nasze doświadczenie obejmuje w szczególności:

 • uzyskiwanie koncesji na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią;
 • doradztwo w zakresie przyłączenia do sieci, w tym uzyskania warunków przyłączenia do sieci i zawarcia umowy o przyłączenie do sieci;
 • doradztwo w zakresie usuwania kolizji sieci, w tym uzyskania warunków usunięcia kolizji i zawarcia umowy w sprawie usunięcia kolizji;
 • reprezentację w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w procedurze odwoławczej oraz w procedurze sądowej i sądowo-administracyjnej;
 • doradztwo w postępowaniach prekwalifikacyjnych do aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
 • doradztwo transakcyjne przy umowach dotyczących sprzedaży, przesyłu oraz dystrybucji energii oraz umowach dotyczących handlu uprawnieniami do emisji oraz prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia (PPA/CPA, EFET);
 • kompleksową obsługę transakcji M&A w sektorze energetyki, obejmującą przeprowadzanie badań due diligence.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych zarówno w zakresie konwencjonalnych źródeł energii jak i odnawialnych źródeł energii, w tym przy realizacji tzw. „greenfield projects”.

Usługi te obejmują w szczególności:

 • doradztwo w postępowaniach środowiskowych, w tym w trakcie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii oraz decyzji środowiskowych, w tym w postępowaniach odwoławczych i sądowo-administracyjnych;
 • doradztwo w procesach planistycznych, w tym w trakcie postępowania w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • doradztwo w postępowaniach przed gestorami dróg, w tym dotyczących umieszczenia sieci w pasie dróg publicznych, uzgodnienia lokalizacji zjazdów;
 • doradztwo w postepowaniach wodnoprawnych, dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zgód na wycinkę drzew i krzewów;
 • doradztwo w postępowaniach budowlanych, w tym w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zawiadomienia o zakończeniu budowy, zmiany uzyskanych decyzji;
 • doradztwo w zakresie uzyskiwania tytułów prawnych do gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym w negocjacjach umów nabycia nieruchomości oraz długoletnich umów dzierżawy, najmu, użytkowania, służebności niezbędnych terenów;
 • doradztwo w zakresie umów z wykonawcami dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym z doradcami środowiskowymi, wykonawcami monitoringów, projektantami;
 • doradztwo w zakresie umów na realizację instalacji w tym umów generalnego wykonawstwa pod klucz infrastruktury instalacji oraz umowy dostawy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej (m.in. BOP, TSA contracts);
 • doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na realizację takich inwestycji, w tym w negocjacjach umów z instytucjami finansującymi.

Posiadamy także szerokie doświadczenie w postępowaniach odwoławczych oraz sądowo-administracyjnych dotyczących wszelkich decyzji i uzgodnień wydawanych w toku procesów inwestycyjnych, w tym w szczególności w zakresie obrony wydanych decyzji przed zarzutami przeciwników realizowanych inwestycji.

Prowadząc około stu procesów przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki zdobyliśmy bogate doświadczenie w sporach przed Sądem Okręgowym w Warszawie, a następnie przed Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym z odwołań (lub zażaleń) od decyzji organów regulacyjnych oraz na wcześniejszym etapie postępowań administracyjnych, w tym dotyczących nakładania kar pieniężnych.

Doradzaliśmy przy ponad 50 transakcjach dotyczących nabycia projektów w zakresie energii odnawialnej o łącznej mocy przekraczającej 1.500 MW, reprezentując zarówno zbywców jaki nabywców takich projektów.

Kontakt
Marcin Koper - radca prawny
Marcin
Koper
radca prawny
Partner
Sławomir Dudzik - radca prawny
Sławomir
Dudzik
radca prawny
Partner Zarządzający

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.