Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:
Współzałożyciel kancelarii, od lipca 2023 roku Partner Zarządzający SPCG.

Spe­cja­li­zu­je się w za­gad­nie­niach ob­ro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi, pra­wie ad­mi­ni­stra­cyj­nym oraz pra­wie wła­sno­ści prze­my­sło­wej. Uczest­ni­czył w licz­nych trans­ak­cjach na­by­cia nie­ru­cho­mo­ści dla ce­lów ko­mer­cyj­nych, głow­nie bu­do­wy wiel­ko­po­wierzch­nio­wych cen­trów han­dlo­wych.

Re­pre­zen­tu­je klien­tów w po­stę­po­wa­niach ad­mi­ni­stra­cyj­nych, są­do­wych oraz są­do­wo­ad­mi­ni­stra­cyj­nych. W tym ostat­nim przy­pad­ku tak­że w spra­wach po­dat­ko­wych. Zaj­mu­je się spo­ra­mi praw­ny­mi, w tym z za­kre­su nieuczciwej konkurencji oraz wła­sno­ści prze­my­sło­wej. Reprezentował także klientów w licznych postępowaniach prowadzonych przed sądami arbitrażowymi. Jest również doradcą podatkowym.

By­ły pra­cow­nik na­uko­wy Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go.
Doradzał w szczególności
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
w sporach sądowych i arbitrażowych z producentem tramwajów o zapłatę kar umownych za opóźnienie w dostawie tramwajów Krakowiak
Tesco (Polska) Sp. z o.o.
w sporach sądowych i arbitrażowych z dostawcami towarów związanymi z realizacją kontraktów handlowych i zasadami uczciwej konkurencji, w sporach dotyczących praw własności przemysłowej, a także w sporze sądowym z siecią sklepów dyskontowych w zakresie dopuszczalności stosowania reklamy porównawczej i jej zgodności z zasadami uczciwej konkurencji
Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o.
w sporach arbitrażowych z dostawcami związanymi z realizacją kontraktów handlowych i zasadami uczciwej konkurencji
Makro Cash and Carry Polska S.A.
w sporach sądowych z dostawcą związanych z realizacją kontraktów handlowych i zasadami uczciwej konkurencji
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
w sprawach związanych ze zgodnością kontraktów handlowych i stosownych praktyk z zasadami uczciwej konkurencji
Centrum Biurowe Vinci sp. z o.o. sp.k.
w związku z kredytem inwestycyjnym udzielonym przez PKO BP S.A. na budowę i komercjalizację Centrum Biurowego VINCI w Krakowie
AKUO ENERGY
przy nabyciu projektów kilku farm wiatrowych w Polsce
Martifer Renewables
przy sprzedaży projektów farm wiatrowych w północnej Polsce
Termo Organika S.A.
przy transakcji MBO połączonej z pozyskaniem inwestora finansowego dla spółki
Biuro

Kancelaria prawna Kraków (HQ)

Kancelaria prawna
w Krakowie:
ul. Jabłonowskich 8

31-114 Kraków

Tel. +48 12 427 24 24

Faks: +48 12 427 23 33

spcg@spcg.pl

Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1985, doktor nauk prawnych 1992

Języki

angielski, niemiecki

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.