Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:
Part­ner Za­rzą­dza­ją­cy i współ­za­ło­ży­ciel kan­ce­la­rii.

Rad­ca praw­ny oraz do­rad­ca po­dat­ko­wy. Profesor Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go. Au­tor wie­lu pu­bli­ka­cji do­ty­czą­cych sys­te­mu pra­wa, sto­so­wa­nia pra­wa oraz in­ter­pre­ta­cji praw­ni­czej.

Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie po­dat­ko­wym, pla­no­wa­niu po­dat­ko­wym trans­ak­cji oraz w re­gu­la­cji praw­nej in­we­sty­cji bu­dow­la­nych. Re­pre­zen­to­wał klien­tów kan­ce­la­rii w licz­nych pro­jek­tach za­rów­no w za­kre­sie pla­no­wa­nia po­dat­ko­we­go, jak i in­we­sty­cji bu­dow­la­nych.
Biuro

Kancelaria prawna Kraków (HQ)

Kancelaria prawna
w Krakowie:
ul. Jabłonowskich 8

31-114 Kraków

Tel. +48 12 427 24 24

Faks: +48 12 427 23 33

spcg@spcg.pl

Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1976, doktor nauk prawnych 1984, doktor habilitowany nauk prawnych 1997, profesor nauk prawnych 2013

Języki

niemiecki

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.