Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:
Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie bu­dow­la­nym, problematyce ob­ro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi, zagospodarowania przestrzennego i in­nych aspek­tach przy­go­to­wa­nia in­we­sty­cji budowla­nych jak również w prawie cywilnym i han­dlo­wym. Uczest­ni­czył w wie­lu istotnych trans­ak­cjach do­ty­czą­cych ob­ro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi i na­by­wa­nia przedsiębiorstw.

Re­pre­zen­tu­je klien­tów SPCG w spo­rach są­do­wych z za­kre­su pra­wa cywil­ne­go i go­spo­dar­cze­go, w po­stę­po­wa­niach ad­mi­ni­stra­cyj­nych oraz są­do­wo-administra­cyj­nych, szcze­gól­nie w spra­wach z za­kre­su pra­wa ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, bu­dow­la­ne­go, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.
Doradzał w szczególności
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach
w postępowaniach administracyjnych dotyczących budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego (jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie)
Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. (oraz inne polskie spółki z grupy Basalt Actiengesellschaft)
w sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa górniczego, prawa ochrony środowiska jak również przy transakcjach dotyczących nabywania przedsiębiorstw, nieruchomości oraz kopalni
Murapol S.A. wiodący deweloper na rynku polskim (oraz spółki zależne)
w sporach sądowych z wykonawcami inwestycji budowlanych, sporach związanych z transakcjami nabycia nieruchomości jak również w sporze o uznanie postanowień umowy deweloperskiej za niedozwolone (abuzywne)
PKN Orlen S.A.
w sporach obejmujących roszczenia odszkodowawcze oraz realizację wekslowych i hipotecznych zabezpieczeń roszczeń
Uniwersytet Jagielloński
w sporach sądowych z wykonawcą Auditorium Maximum oraz z wykonawcami Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dodaj kontakt
Biuro

Kancelaria prawna Kraków (HQ)

Kancelaria prawna
w Krakowie:
ul. Jabłonowskich 8

31-114 Kraków

Tel. +48 12 427 24 24

Faks: +48 12 427 23 33

spcg@spcg.pl

Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1995

Języki

niemiecki

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.