Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:
Star­szy Part­ner i współ­za­ło­ży­ciel kan­ce­la­rii.

Pro­fe­sor Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go. Au­tor licz­nych pu­bli­ka­cji do­ty­czą­cych mię­dzy in­ny­mi za­gad­nień in­ter­pre­ta­cji i ję­zy­ka pra­wa.

Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie spół­ek oraz trans­ak­cjach na­by­wa­nia i łą­cze­nia spół­ek i przed­się­biorstw, a tak­że w fi­nan­so­wa­niu ta­kich trans­ak­cji.

Re­pre­zen­to­wał klien­tów kan­ce­la­rii w kil­ku­dzie­się­ciu trans­ak­cjach w tym za­kre­sie, a tak­że jako do­rad­ca pol­ski uczest­ni­czył w kil­ku­na­stu glo­bal­nych trans­ak­cjach M&A.

Doradzał w szczególności
EBA Clearing
przy opracowaniu krajowej opinii prawnej dotyczącej uczestnictwa banków polskich w europejskim systemie clearingowym
Evatronix S.A.
przy umowie sprzedaży przedsiębiorstwa oraz składników majątkowych na rzecz Cadence Design Systems (Ireland) Limited oraz Cadence Design Systems Gazdasági Szolgáltató Kft., Oddział w Polsce
Sobiesław Zasada S.A.
przy restrukturyzacji grupy kapitałowej Eko-Park S.A., w tym nabyciu większościowego pakietu akcji Eko-Park S.A.
Mota-Engil Central Europe S.A.
przy szeregu transakcji nabycia spółek z branży budowlanej oraz wydobywczej
Vattenfall AB
przy nabyciu pakietów mniejszościowych w Vattenfall Heat Poland S.A. oraz GZE S.A.
Ericsson AB
w zakresie prawa polskiego w związku z projektem joint venture o zasięgu światowym pomiędzy Ericsson a Sony
Slovakofarma
przy prywatyzacji Polpharma S.A.
SABMiller plc
przy prywatyzacji i połączeniu Lech Browary Wielkopolski S.A. oraz Browarów Tyskich Górny Śląsk S.A.
Polska Telefonia Cyfrowa S.A. oraz T-Mobile Deutschland GmbH
w największym sporze korporacyjnym w Polsce, obejmującym liczne postępowania procesowe i nieprocesowe
Mota - Engil Central Europe S.A.
w sporach sądowych i arbitrażowych, w tym przed ICC w Paryżu, dotyczących realizacji inwestycji infrastrukturalnych
głównego udziałowca Gerda Sp. z o.o.
w sporach korporacyjnych, w tym w sporach o prawa do udziałów w spółce, o wyłączenie wspólników, o zwrot dywidend oraz dotyczących zaskarżenia uchwał zgromadzeń wspólników spółki
Biuro

Kancelaria prawna Kraków (HQ)

Kancelaria prawna
w Krakowie:
ul. Jabłonowskich 8

31-114 Kraków

Tel. +48 12 427 24 24

Faks: +48 12 427 23 33

spcg@spcg.pl

Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1970, doktor nauk prawnych 1974, doktor habilitowany nauk prawnych 1978, profesor nauk prawnych 1989

Języki

angielski, niemiecki

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.