Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG prawomocnie wygrała dla Tesco Polska spór przed sądem powszechnym o zapłatę ceny sprzedaży nieruchomości, której od Tesco Polska, jako kupującego, dochodził syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa sprzedawcy nieruchomości. Tesco Polska domagało się oddalenia powództwa zarzucając, że sporne roszczenie o zapłatę ceny uległo przedawnieniu jeszcze przed wytoczeniem powództwa (art. 117 § 2 k.c. i art. 554 k.c.).

Syndyk argumentował natomiast, że sporne roszczenie nie jest przedawnione, albowiem przed upływem okresu przedawnienia i przed wytoczeniem powództwa przed sądem powszechnym, podjęte zostały czynności skutkujące przerwaniem biegu przedawnienia spornego roszczenia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.). Syndyk twierdził mianowicie, że jeszcze przed upływem okresu przedawnienia roszczenia wytoczył przeciwko Tesco Polska powództwo o zapłatę spornej ceny sprzedaży nieruchomości przed sądem polubownym, który był właściwy do rozpoznania sporu, na podstawie zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie sprzedaży. Postępowanie przed sądem polubownym zostało jednak umorzone na wniosek syndyka, który jednocześnie wytoczył powództwo o zapłatę spornej ceny przed sądem powszechnym.

Tesco Polska zarzucało natomiast, że zapis na sąd polubowny zawarty w umowie sprzedaży utracił moc w związku z ogłoszeniem upadłości sprzedawcy, a zatem sąd polubowny nie był właściwy do rozpoznania sprawy. Z uwagi na datę ogłoszenia upadłości sprzedawcy (przed dniem 1 stycznia 2016 r.) w sprawie zastosowanie powinny mieć przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. W szczególności zastosowanie w tym przypadku znajduje przepis art. 147 Prawo upadłościowego i naprawczego przewidujący utratę mocy dokonanego przez upadłego zapisu na sąd polubowny z dniem ogłoszenia jego upadłości, a nie przepisy Prawa upadłościowego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r., które nie przewidują już analogicznego skutku. Tym samym wytoczenie powództwa przed sądem polubownym, który stał się niewłaściwy do rozpoznania sprawy z uwagi na utratę mocy zapisu na sąd polubowny, nie jest czynnością przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia, o której mowa w art. 123 § 1 k.c. W konsekwencji czynność dokonana przez powoda na podstawie takiego zapisu nie może skutkować przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia.

Orzekający w sprawie sąd powszechny w pełni podzielił argumenty Tesco Polska dotyczące upadku łączącego strony zapisu na sąd polubowny oraz nieskuteczności czynności podjętych uprzednio przez powoda przed sądem polubownym, w szczególności w zakresie wpływu wytoczenia powództwa przed sądem polubownym na przerwanie biegu przedawnienia spornego roszczenia. W rezultacie powództwo o zapłatę ceny zostało w całości oddalone z uwagi na przedawnienie dochodzonego pozwem roszczenia przed datą wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

Z ramienia SPCG sieć Tesco Polska reprezentowali mec. Jakub Górski i mec. Paweł Węc.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.