Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:
Nowi Partnerzy Zarządzający w kancelarii prawnej SPCG Dr Jakub Górski, prof. dr hab. Sławomir Dudzik i mec. Piotr Kamiński to nowi Partnerzy Zarządzający w SPCG, jednej z największych w Polsce niezależnych kancelarii prawnych. Nowe grono zarządzających związane jest zawodowo z kancelarią od początku jej działalności w 1988 roku.

Wspólnie z prof. Studnickim, prof. Ćwiąkalskim i dr. Górskim rozpoczynaliśmy działalność związaną z doradztwem prawnym w okresie transformacji ustrojowej. To był burzliwy ale i fascynujący okres zmian systemowych i gospodarczych w Polsce. Po 35 latach zarządzania pracami kancelarii, z satysfakcją przekazuję stery w ręce jej współtwórcy, mec. Górskiego oraz prof. Dudzika i mec. Kamińskiego – powiedział prof. Krzysztof Płeszka, dotychczasowy Partner Zarządzający.

Objęcie funkcji partnerów zarządzających traktujemy jako nowe otwarcie oraz wyzwanie związane z wspieraniem harmonijnego rozwoju naszych klientów w dynamicznie zmieniającym się środowisku prawnym, nie tylko w Polsce. W związku z tym, chcemy skoncentrować się na rozszerzaniu wachlarza usług doradczych oraz wykorzystaniu nowych technologii wspierających pracę kancelarii. SPCG to grupa ponad 110 prawników, świadczących na co dzień usługi doradztwa prawnego na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców we wszystkich istotnych dziedzinach prawa. Chcemy zapewnić warunki dla ciągłego rozwoju naszego kompetentnego zespołu, dzięki któremu zdobywamy zaufanie klientów i zajmujemy wysoką pozycję na rynku usług doradztwa prawnego. To główne zadanie, które stawiamy sobie i prowadzonej przez nas kancelarii – dodaje grono nowych zarządzających SPCG.

Dr Jakub Górski SPCG Dr Jakub Górski, radca prawny

Spe­cja­li­zu­je się w za­gad­nie­niach ob­ro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi, pra­wie ad­mi­ni­stra­cyj­nym oraz pra­wie wła­sno­ści prze­my­sło­wej. Uczest­ni­czył w licz­nych trans­ak­cjach na­by­cia nie­ru­cho­mo­ści dla ce­lów komercyjnych, głów­nie budowy wiel­ko­po­wierzch­nio­wych cen­trów han­dlo­wych.

Re­pre­zen­tu­je klien­tów w po­stę­po­wa­niach ad­mi­ni­stra­cyj­nych, sądowych oraz są­do­wo­ad­mi­ni­stra­cyj­nych. W tym ostat­nim przypadku także w spra­wach podat­ko­wych. Zaj­mu­je się spo­ra­mi prawnymi, w tym z za­kre­su nieuczciwej konkurencji oraz wła­sno­ści prze­my­sło­wej. Reprezentuje klientów w licznych postępowaniach prowadzonych przed sądami arbitrażowymi. Jest również doradcą podatkowym.

By­ły pra­cow­nik na­uko­wy Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go.

 

Prof. Sławomir Dudzik SPCG Prof. Sławomir Dudzik, radca prawny

Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, w latach 2009-2015 prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, w latach 2014-2017 członek Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w latach 2010-2021 członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Specjalizuje się w prawie konkurencji, problematyce pomocy publicznej i funduszy strukturalnych, prawie telekomunikacyjnym oraz prawie ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów SPCG w sporach z organem ochrony konkurencji i organami regulacyjnymi, w tym w sporach z zakresu prawa konkurencji, a także w postępowaniach przed Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Mec. Piotr Kamiński SPCG Mec. Piotr Kamiński, radca prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w prawie spółek handlowych oraz w prawie postępowania cywilnego. Uczestniczył w wielu znaczących transakcjach dotyczących nabywania przedsiębiorstw. Doradzał między innymi w jednym z największych w Polsce sporów korporacyjnych dotyczących praw udziałowych.

Reprezentuje klientów SPCG w licznych postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych, w tym przed Międzynarodową Izbą Handlową (ICC) w Paryżu.

 

O kancelarii SPCG

Jedna z największych i najbardziej doświadczonych wśród niezależnych firm prawniczych w Polsce. Od ponad 35 lat świadczy wszechstronne usługi doradztwa prawnego i regulacyjnego we wszystkich istotnych dziedzinach prawa. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców i realizacji projektów inwestycyjnych.

Jednym z głównych przedmiotów działalności kancelarii jest doradztwo i reprezentacja w sporach sądowych. Zespół procesowy SPCG posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów we wszystkich instancjach i we wszelkiego rodzaju postępowaniach cywilnych oraz karnych, tak przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym, jak i przed sądami arbitrażowymi.

Kancelaria oraz prawnicy SPCG zajmują wysokie pozycje w rankingach oraz są rekomendowani w międzynarodowych zestawieniach branżowych, które oceniają rynek usług prawniczych w Europie i na świecie, m.in. w: Chambers Global, Chambers Europe, Euromoney – Deal Watch, Forbes, Legal 500, PLC Which Lawyer, IFLR 1000 oraz Best Lawyers. Jesteśmy również doceniani w Polsce – plasujemy się w czołówkach rankingów dziennika „Rzeczpospolita”, a nasi prawnicy otrzymują wyróżnienia wschodzących gwiazd sceny prawniczej w Polsce – Rising Stars.

Kancelaria świadczy swoje usługi na terenie całego kraju, realizując zlecenia za pośrednictwem biur zlokalizowanych w Krakowie, Warszawie, Katowicach i Wrocławiu oraz afiliowanych prawników, działających na obszarze północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej Polski.

 

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.