Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


13-12-2017
SPCG wygrała dla spółki z grupy Tesco spór przed Sądem pierwszej instancji, w którym jeden z byłych franczyzobiorców przejętej przez spółkę od Geant Polska sieci franczyzowej obejmującej sklepy Leader Price, dochodził zapłaty kwoty 30 mln PLN tytułem odszkodowania za szkodę wynikającą z rozwiązania umów franczyzowych.
SPCG z powodzeniem reprezentowała spółkę z grupy Tesco w sporze z byłym franczyzobiorcą, prowadzącym uprzednio kilka sklepów w ramach przejętej przez spółkę od Geant Polska sieci franczyzowej Leader Price. Franczyzobiorca pozywając spółkę zarzucał między innymi, że skutkiem przejęcia przez spółkę sklepów Leader Price było wypowiedzenie mu trzech zawartych z Geant Polska umów franczyzowych przed upływem terminu ich obowiązywania. Zdaniem powoda nastąpiło to w sposób sprzeczny z postanowieniami umów franczyzowych, w wyniku czego miał ponieść szkodę w wysokości 30.000.000 PLN. Z tego tytułu franczyzobiorca domagał się zapłaty przez spółkę odszkodowania oraz należnych z tego tytułu odsetek ustawowych.

Kancelaria, w imieniu spółki z grupy Tesco, argumentowała między innymi, że dochodzone pozwem roszczenie jest bezzasadne, albowiem zawarte przez powoda umowy franczyzowe nie zostały w żaden sposób naruszone. Ponadto, spółce nie można skutecznie przypisać odpowiedzialności za zobowiązania Geant Polska, w tym jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie i wypowiedzenie umów franczyzowych, albowiem nie jest ona następcą prawnym Geant Polska pod tytułem ogólnym i z tego tytułu nie ponosi ona jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wobec powoda.

Orzekający w sprawie Sąd pierwszej instancji w pełni podzielił sformułowane przez Kancelarię zarzuty przeciwko żądaniu pozwu wskazując, że dochodzone pozwem roszczenie jest w całości bezzasadne, a spółce nie można zasadnie przypisać odpowiedzialności odszkodowawczej za rzekome naruszenie zawartych z powodem umów franczyzowych. W konsekwencji dochodzone pozwem żądanie zostało w całości oddalone.

Z ramienia SPCG, spółkę z grupy Tesco reprezentowali dr Jakub Górski, Partner; mec. Paweł Węc, Senior Associate oraz aplikantka adwokacka Aleksandra Tabor.