Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

Marcin Kubala

radca prawny
Partner

Fotografiabiznesowaiwaszko022




Vcard

Biuro

Kraków
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków
Tel:+48 12 427 24 24
Faks:+48 12 427 23 33


Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1995

Języki

niemiecki


Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie bu­dow­la­nym, problematyce ob­ro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi, zagospodarowania przestrzennego i in­nych aspek­tach przy­go­to­wa­nia in­we­sty­cji budowla­nych jak również w prawie cywilnym i han­dlo­wym. Uczest­ni­czył w wie­lu istotnych trans­ak­cjach do­ty­czą­cych ob­ro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi i na­by­wa­nia przedsiębiorstw. Re­pre­zen­tu­je klien­tów SPCG w spo­rach są­do­wych z za­kre­su pra­wa cywil­ne­go i go­spo­dar­cze­go, w po­stę­po­wa­niach ad­mi­ni­stra­cyj­nych oraz są­do­wo-administra­cyj­nych, szcze­gól­nie w spra­wach z za­kre­su pra­wa ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, bu­dow­la­ne­go, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.


Doradzał w szczególności:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach

w postępowaniach administracyjnych dotyczących budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego (jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie)

Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. (oraz inne polskie spółki z grupy Basalt Actiengesellschaft)

w sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa górniczego, prawa ochrony środowiska jak również przy transakcjach dotyczących nabywania przedsiębiorstw, nieruchomości oraz kopalni

Murapol S.A. wiodący deweloper na rynku polskim (oraz spółki zależne)

w sporach sądowych z wykonawcami inwestycji budowlanych, sporach związanych z transakcjami nabycia nieruchomości jak również w sporze o uznanie postanowień umowy deweloperskiej za niedozwolone (abuzywne)

PKN Orlen S.A.

w sporach obejmujących roszczenia odszkodowawcze oraz realizację wekslowych i hipotecznych zabezpieczeń roszczeń

Uniwersytet Jagielloński

w sporach sądowych z wykonawcą Auditorium Maximum oraz z wykonawcami Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Specjalizacje


Branże



Wyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk